بررسی مولفه های ناامنی در مناطق مرزی شرق کشور

نویسنده

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مناطق مرزی شرق کشور به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی و امنیتی از شرایط ویژه و حساسی برخوردار می باشد. ایجاد امنیت پایدار در این مناطق مستلزم آسیب شناسی و فرصت شناسی از وضعیت موجود بوده تا با بهره گیری از رویکردهای صاحب نظران امنیتی، راهکارهای لازم در زمینه برخورد با مولفه های ناامنی ارائه گردد. مطالعه حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. هر چند براساس اهداف متعارف پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و مشاهده مشارکتی شخص محقق، اسنادی و کتابخانه ای نیز بهره گرفته شده است. بی ثباتی سیاسی، امنیتی، فقر نسبی اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در کشورهای مجاور بسترهای لازم را برای شکل گیری برخی جرایم سازمان یافته مانند: قاچاق مواد مخدر، ترددهای غیر مجاز، شرارت، اقدامات تروریستی و در مجموع ناامنی در مناطق مرزی شرق کشور رقم زده است، بهره گیری از فرصت های موجود مانند: استفاده از مشارکت مردمی در برقراری امنیت، استفاده از ظرفیت های اقتصادی منطقه و راه اندازی بازارچه های مرزی، توسعه پایدار با توجه به جوان بودن آمار جمعیت مناطق مزبور می تواند راهگشای برخورد با ناامنی باشد همچنین در مواجهه با مولفه های ناامنی با اتخاذ استراتژی تلفیقی (فرصت محوری، تهدید محوری) باید نسبت به مدیریت مرزی اقدام نمود و با بهره گیری از فرصت ها، فضاهای امنیتی را به سمت اجتماعی آن تقلیل و هدایت نمود.

کلیدواژه‌ها


کلیدواژه‌ها [English]

  • 0