تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان (با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

2 پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

احساس امنیت اجتماعی پدیده روان شناختی و اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد آن را به صورت های گوناگون تجربه می کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان (با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی) بوده که در این راستا به اهداف و سوالات جزئی تر همچون نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انتظامی پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، حجم نمونه 500 نفر و جامعه آماری کلیه افراد 16 سال به بالای مناطق مرزنشین استان خوزستان (شهرستان های آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و ماهشهر) بوده است. در ارتباط با تحقیق حاضر و علل موثر بر احساس امنیت مشاهده شد که فرضیات گرایش به مشارکت در تامین امنیت، اعتماد مردم به پلیس، رضایت از زندگی، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیر احساس امنیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.