بررسی نقش مدیریت یکپارچه ساحلی در پیشگیری از جرایم اجتماعی (مطالعه موردی: نوار ساحلی شمال کشور)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ریشه های مشکلا‌ت کنونی سواحل شمال کشور را می‌توان در شرایط طبیعی دریای خزر و نارسایی و ابهام در قوانین جستجو نمود که خود زمینه ساز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی بسیاری شده است. جامعه شناسان اعتقاد دارند که نارسایی های اجتماعی می توانند از علل اصلی وقوع جرایم باشند و لازم است این نارسایی ها بهبود یابند. لذا روش پیشگیری اجتماعی از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد. در نوار ساحلی شمال کشور پیشگیری از جرایم نیاز به یک انسجام و یکپارچگی و نگاه فرامنطقه ای و استانی قرار دارد. به نظر می رسد مدیریت یکپارچه ساحلی در نوار ساحلی شمال کشور بتواند در پیشگیری از جرایم اجتماعی نقش استراتژیکی داشته باشد. بر این اساس مطالعه حاضر با رویکردی مروری سعی در بررسی ابعاد مختلف موضوع دارد. روش تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی و نمونه مورد مطالعه سواحل شمال کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت یکپارچه ساحلی در راستای همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف درگیر در مسئله و با بهره گیری از تجارب کشورهای موفق و پرهیز از نگاه مقطعی و استانی در کنار یک انسجام و آمایش فضایی هدفمند می تواند نقش چشمگیری در پیشگیری از جرایم اجتماعی در شمال کشور داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.