رویکرد رسانه های بیگانه به قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت در مناطق مرزی استان کردستان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

رسانه های بیگانه در مناطق مرزی به پدیده قاچاق کالا دامن زده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهند که این موضوع یک جنگ اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاومتی کشور می باشد. فقدان امنیت و یا عدم احساس امنیت در مناطق مرزی باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق می شود. بنابراین چارچوب این بخش قائل به ضرورت داشتن دیدگاهی جامع‌نگر در مورد امنیت و دفاع غیرعامل این مناطق به ویژه ارتباط امنیت مناطق مرزی استان کردستان با امنیت ملی است. با مطالعه منابع موجود اعم از کتب و نشریات حوزه امنیت مرزهای غرب کشور، قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت در مناطق مرزی استان کردستان بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار، به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی، 100.000 فرصت شغلی از دست می رود. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه‌ای است که به پیشرفت علاقه‌مند است. یکی از عواملی که بیشترین تأثیر بر سطح رفاه عمومی جامعه می‌گذارند کار و ساختار تولیدی جامعه است. همچنین با فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی در مناطق مرزی با نهادهای امنیتی و انتظامی می توان به مبارزه با پدیده قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت مرزهای استان کردستان جهت تحقق توسعه پایدار پرداخت. مهمترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، توسعه پایدار سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و طرح های اقتصادی و مشارکت مردمی مرزنشینان در حوزه نظم و امنیت با نهادهای امنیتی و انتظامی است. با طراحی و ارائه مدل تشکیل کمیته دیده بان آنلاین قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی دقیق شگردهای قاچاق کالا در فضای مجازی می توان به مقابله با پیامدهای رسانه در خصوص این پدیده پرداخت.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی