تاثیر قاچاق سلاح و مهمات عبوری از مرزهای غربی بر وقوع جرایم مسلحانه

نویسندگان

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ترویج قاچاق سلاح و مهمات در کشورها به ویژه در مناطق مرزی زمینه ساز افزایش جرایم مسلحانه بوده که این امر تاثیری عمده در اشاعه ناامنی و بحران های ناشی از آن (از قبیل سرقت های مسلحانه و راه زنی، آدم ربایی و گروگان گیری، قتل و شرارت های مسلحانه و استقلال طلبی و...) را خواهد داشت. با توجه به اینکه یکی از جنبه های پیشرفت، گستره اطلاعات به منظور شناخت تهدیدات، پیشگیری از جرم و استقرار نظم و امنیت خواهد بود، لیکن پژوهش حاضر به تبیین تأثیرات سوء قاچاق سلاح و مهمات بر وقوع جرایم مسلحانه در محدوده مکانی شهرستان اسلام آباد غرب در سال های 1380 تا 1385 پرداخته است که با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و بهره گیری از اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس نظر سنجی از جامعه آماری در محدوده ی مکانی و زمانی تحقیق با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه به مرحله اجراء درآمده که نتایج حاصله با تحلیل آماری توصیفی ارائه شده است. در مسیر دستیابی به اهداف تحقیق ضمن نتیجه گیری از دستاوردهای آن پیشنهادهای کاربردی (درون سازمانی و برون سازمانی) ارائه گردید، لیکن فرضیات تحقیق به تناسب سوالات اصلی و فرعی طرح مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و با آزمون های آماری ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی فرضیات حاکی است، قاچاق سلاح و مهمات بر افزایش جرایم مسلحانه (به ویژه سرقت های مسلحانه و راه زنی، آدم ربایی و گروگان گیری، قتل و شرارت های مسلحانه) تأثیر ویژه ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Akbar Varvaee
  • Ghasem Kuhzadian
چکیده [English]

.