تحلیل راهبردهای توسعه منطقه ی مرزی آستارا با استفاده از مدل SWOT

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای منطقه ی مرزی آستارا و ارائه راهبرد های توسعه بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه و همچنین بررسی اهمیت استراتژیک این منطقه جهت توسعه آتی با استفاده از مدل استراتژیک SWOT می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و براساس روش و ماهیت، توصیفی – تحلیلی همراه با بررسی های میدانی می باشد. بدین صورت که پس از یافته های کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی عوامل درونی (قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت و تهدید) لیست شدند و به هرکدام از آنها امتیاز وزنی داده شد، سپس عواملی که امتیاز وزنی بیشتری را به خود اختصاص دادند نقش موثرتری در توسعه این منطقه به خود گرفتند. در انتها با وزنی که به هر عامل داده شد مشخص شد که مجموع امتیاز راهبرد تهاجمی (SO) بیشتر از سایر راهبردها می باشد. تحلیل های حاصل از این مدل نشان از آن دارد که راهبرد مناسب برای توسعه پایدار شهرستان آستارا یک راهبرد تهاجمی است که در آن باید نقاط قوت را حفظ و ارتقاء بخشیده و جهت نیل به توسعه ی پایدار از فرصت های موجود استفاده بهینه کرد و همچنین باید از نگاه کارشناس محور و نخبه گرای صرف پرهیز کرد و مشارکت از پایین به بالا را ضمیمه آن کرد تا توسعه به معنای واقعی آن برای این منطقه حاصل شود.

کلیدواژه‌ها