تحلیل بررسی تاثیر اقدامات کنترلی کشور ترکیه بر امنیت مرزهای آذربایجان غربی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ترکیه از کشورهای قدرتمند و با اهمیت منطقه می باشد که بیش از 1/566 کیلومتر با استان آذربایجان غربی مرز مشترک دارد. در حال حاضر وضعیت توپوگرافی خاص مناطق مرزی ایران با ترکیه که انجام عملیات نظامی، دیده بانی و نظارت را در این مناطق بسیار مشکل نموده، وجود پیوستگی جغرافیایی مناطق کردنشین دو سوی مرز، فعالیت گروه های معاند و تروریست کرد و حمایت دولت های فرامنطقه ای از این گروه ها از موجبات تهدید امنیت ملی هر دو کشور محسوب می گردد. لذا برای مقابله با این تهدیدات، ج.ا.ایران و ترکیه در اوایل سال 1386 اقدام به تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای خود نمودند. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و میدانی و از نظر هدف کاربردی می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه باز و بسته 5 گزینه ای لیکرت انجام گرفته است. جامعه آماری تعداد 120 نفر شامل مرزبانان درجه 1 و 2، فرماندهان و جانشینان پاسگاه های مرزی و مسئولین امنیتی و معاونین سیاسی و امنیتی مرزبانی استان آذربایجان غربی می باشد. سؤال تحقیق، بررسی میزان تاثیر اقدامات کنترلی کشور ترکیه در مرزهای مشترک با استان آ.غربی بر امنیت مرز دو کشور می باشد؟ جهت دستیابی به پاسخ، اقدام به بررسی اسناد و گزارشات موجود در هنگ های مرزی استان آذربایجان غربی هم مرز با کشور ترکیه گردید و روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کاری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر کشور ترکیه بر امنیت مرزهای آذربایجان غربی بسیار موثر است (P0<001) لذا اجرای طرح انسداد در مرزها و ایجاد عهدنامه مرزی، تغییرات مثبت و محسوسی در امنیت مرز مشترک دو کشور خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Effect of Turkey's Controlling Measures on the Security of West Azerbaijan Borders

نویسنده [English]

  • Hossein Zolfaghari
چکیده [English]

Turkey is a powerful and important country in the region and it has more than 566/1 km long common border with West Azerbaijan province. Currently, the particular topography of Iran's border areas with Turkey makes the military operations, monitoring and controlling difficult in these areas and the geographical continuity of Kurdish areas on both sides of the border, opposition groups' activities and Kurdish terrorists' activities and trans-regional government support from these groups are considered as the national security threats of both countries. Therefore, in order to deal with these threats, the Islamic Republic of Iran and Turkey in early 2007 were to tighten controlling measures at their borders. The present study is of a survey and field study and in terms of its objective it is considered as an applied research type. The data were collected using a Likert 5-choice open and closed questionnaire. The statistical population of the study consisted of 120 individuals including Grade 1 and 2 border guards, generals and successors of border outposts and security and political assistants and security guards of West Azerbaijan. The research question addresses the analysis of the effect of Turkey's controlling measures on the security of West Azerbaijan common borders with Turkey. To obtain the answer, documents and reports in the border regiments of West Azerbaijan Province on the border with Turkey were examined; observation and interviews were also employed. The results showed that the influence of Turkey on the border security of West Azerbaijan is very strong (p<.001). Therefore, implementing the border blockage project and creating border agreement will have positive and significant changes in the security of our common borders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Security
  • Border
  • west Azerbaijan