تحلیل بررسی تاثیر اقدامات کنترلی کشور ترکیه بر امنیت مرزهای آذربایجان غربی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ترکیه از کشورهای قدرتمند و با اهمیت منطقه می باشد که بیش از 1/566 کیلومتر با استان آذربایجان غربی مرز مشترک دارد. در حال حاضر وضعیت توپوگرافی خاص مناطق مرزی ایران با ترکیه که انجام عملیات نظامی، دیده بانی و نظارت را در این مناطق بسیار مشکل نموده، وجود پیوستگی جغرافیایی مناطق کردنشین دو سوی مرز، فعالیت گروه های معاند و تروریست کرد و حمایت دولت های فرامنطقه ای از این گروه ها از موجبات تهدید امنیت ملی هر دو کشور محسوب می گردد. لذا برای مقابله با این تهدیدات، ج.ا.ایران و ترکیه در اوایل سال 1386 اقدام به تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای خود نمودند. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و میدانی و از نظر هدف کاربردی می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه باز و بسته 5 گزینه ای لیکرت انجام گرفته است. جامعه آماری تعداد 120 نفر شامل مرزبانان درجه 1 و 2، فرماندهان و جانشینان پاسگاه های مرزی و مسئولین امنیتی و معاونین سیاسی و امنیتی مرزبانی استان آذربایجان غربی می باشد. سؤال تحقیق، بررسی میزان تاثیر اقدامات کنترلی کشور ترکیه در مرزهای مشترک با استان آ.غربی بر امنیت مرز دو کشور می باشد؟ جهت دستیابی به پاسخ، اقدام به بررسی اسناد و گزارشات موجود در هنگ های مرزی استان آذربایجان غربی هم مرز با کشور ترکیه گردید و روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کاری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر کشور ترکیه بر امنیت مرزهای آذربایجان غربی بسیار موثر است (P0<001) لذا اجرای طرح انسداد در مرزها و ایجاد عهدنامه مرزی، تغییرات مثبت و محسوسی در امنیت مرز مشترک دو کشور خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی