ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی ایران با استفاده از مدل (BSC) (مورد مطالعه: بازارچه مرزی پرویزخان)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور می باشند که به دلیل برخی از ناتوانی های بالقوه طبیعی و اقتصادی، به ویژه در بخش های کشاورزی و صنعت، دچار برخی تفاوت ها و عدم تعادل های منطقه ای و فضایی با مناطق مرکزی گردیده و در نتیجه آن با پدیده هایی چون بیکاری، مهاجرت فزاینده، قاچاق کالا و ... مواجه شده اند. یکی از تمهیدات ارزنده دولت جهت ساماندهی به اقتصاد و معیشت این مرزنشینان و در نتیجه برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این مناطق، تأسیس بازارچه های مرزی در نزدیکی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه است که به نظر می رسد علی رغم همه فراز و نشیب ها، تاثیرات مثبتی بر مناطق پیرامون خود داشته اند، لذا در مقاله حاضر با توجه به نقش گسترده این بازارچه ها در صورت موفقیت در چیدمان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آمایشی مناطق اطراف خود، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی (پرویز خان) با استفاده از رویکرد جامع کارت امتیازی متوازن می باشد. جامعه آماری این پیمایش عبارت اند از کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره کل گمرک استان کرمانشاه و بازارچه مرزی پرویزخان و بطور میانگین روزانه 1700 نفر از مراجعه کنندگان این بازارچه شامل بازرگانان، پیله وران و خریداران که با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 347 نفر تعیین گردید. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داد ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که سه منظر مشتری، مالی و فرآیند داخلی به ترتیب از بیشترین میزان توازن برخوردارند، این در حالی است که منظر رشد و یادگیری در پایین ترین سطح توازن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Joint Border Markets Using BSC Model (Case Study: Parviz Khan Border Markets

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirali 1
  • Saiedeh Siadat 2
چکیده [English]

Border areas are sensitive and strategic parts of the country that are faced with a number of regional and spatial differences and imbalances with central regions due to some natural and economic potential disabilities, especially in parts of agriculture and industry, and consequently they are encountered with phenomena such as unemployment, increasing migration, smuggling and etc. One of the important measures of the government for improving the economy and border dwellers' livelihood resulting economic, social and political security in these areas is the establishment of border markets near the borders with neighboring countries that seems despite all the ups and downs, they have had positive effects in its surrounding areas. In this paper, according to an expanded role for the success of the arrangement of the markets in the economic, social, cultural and social make-up of its surrounding areas, the aim of this study was to evaluate the performance of joint border markets (Parviz Khan) using a comprehensive balanced Scorecard approach. The statistical population of this study includes employees, managers and experts of Kermanshah General Administration of Customs and Parviz Khan Border Market and a daily average of 1,700 visitors of this market including traders, cocoon artisans and buyers that given the high number of visitors, the sample size was determined as 347 people using simple random sampling method. In order to collect the data a researcher-made questionnaire was employed and for data analysis one sample t-test was used. The results suggest that three aspects of customer, financial, and internal process, respectively, have the highest balance, however, the aspects of learning and development have the lowest balanced level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • border markets
  • Parviz Khan