ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی ایران با استفاده از مدل (BSC) (مورد مطالعه: بازارچه مرزی پرویزخان)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور می باشند که به دلیل برخی از ناتوانی های بالقوه طبیعی و اقتصادی، به ویژه در بخش های کشاورزی و صنعت، دچار برخی تفاوت ها و عدم تعادل های منطقه ای و فضایی با مناطق مرکزی گردیده و در نتیجه آن با پدیده هایی چون بیکاری، مهاجرت فزاینده، قاچاق کالا و ... مواجه شده اند. یکی از تمهیدات ارزنده دولت جهت ساماندهی به اقتصاد و معیشت این مرزنشینان و در نتیجه برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این مناطق، تأسیس بازارچه های مرزی در نزدیکی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه است که به نظر می رسد علی رغم همه فراز و نشیب ها، تاثیرات مثبتی بر مناطق پیرامون خود داشته اند، لذا در مقاله حاضر با توجه به نقش گسترده این بازارچه ها در صورت موفقیت در چیدمان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آمایشی مناطق اطراف خود، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد بازارچه های مشترک مرزی (پرویز خان) با استفاده از رویکرد جامع کارت امتیازی متوازن می باشد. جامعه آماری این پیمایش عبارت اند از کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره کل گمرک استان کرمانشاه و بازارچه مرزی پرویزخان و بطور میانگین روزانه 1700 نفر از مراجعه کنندگان این بازارچه شامل بازرگانان، پیله وران و خریداران که با توجه به فراوانی تعداد مراجعه کنندگان، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 347 نفر تعیین گردید. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داد ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که سه منظر مشتری، مالی و فرآیند داخلی به ترتیب از بیشترین میزان توازن برخوردارند، این در حالی است که منظر رشد و یادگیری در پایین ترین سطح توازن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی