فرماندهی انتظا‌می ‌و چالش‌های امنیتی در شهرهای مرزی ( مورد مطالعه: شهر میرجاوه)

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظا‌می ‌امین

چکیده

شهرهای واقع در مجاورت مرزهای جمهوری اسلا‌می ‌ایران با کشورهای همسایه، از جمله حوزه‌های انتظا‌می ‌محسوب ‌می‌شوند که مدیریت و استقرار نظم و امنیت در آن‌ها به علت ویژگی‌های این مناطق با پیچیدگی‌های خاص همراه است و به نوعی آنها را از سایر محدوده‌های شهری در داخل کشور متمایز ‌می‌کند. به همین منظور شهر میرجاوه در فاصله 70 کیلومتری جنوب شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان و در مجاورت میله‌های مرزی 69 تا 72 با کشور پاکستان و به دلیل اهمیت اقتصادی و سیاسی آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی تبیین چالش‌های موجود برسر راه مدیریت انتظا‌می‌در شهرهای مرزی به طور عام و شهر میرجاوه به دلیل موقعیت ممتاز اقتصادی آن در جنوب شرقی کشور به طور خاص است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و متکی بر مشاهده‌های میدانی و حضور در محل و مصاحبه با بعضی از فرماندهان و تکیه بر الگوی تحقیق و استفاده از منابع معتبر ‌می‌باشد و پرسش اصلی تحقیق و فرآیند بررسی نیز به شکل کیفی صورت گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که ضعف زیر ساخت‌های توسعه و محرومیت عمومی، جوانی جمعیت شهر میرجاوه، بیکاری گسترده بالغ بر 2 برابر نرخ متوسط کشور، همگرایی درونی شهروندان، مرکز گریزی ساکنان در هر دو سوی مرز از دولت‌های متبوع خود و در نهایت عدم همکاری و اقدام کشور مقابل، برای واپایش مرز چالش‌های امنیتی و انتظا‌می‌جدی را به همراه داشته که بازتاب‌های منفی آن در قالب کنش‌های هنجاری و ارزشی شهروندان ساکن در شهر میرجاوه قابل مشاهده است. فرماندهی انتظا‌می ‌در این وضعیت، مشکل و پیچیدگی خاص خود را داشته و مستلزم شناخت کلیه عوامل تأثیرگذار بر امنیت، ایجاد تعامل سازنده با شهروندان و هر یک از نهادهای مسئول ذی نفع، تجهیز متناسب یگان‌های انتظا‌می ‌با تهدیدات موجود و هوشیاری در مدیریت روابط با کشور مقابل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.