نقش متغیرهای ژئوپلیتیکی در چالش مرزی ایران و عراق

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ژئوپلیتیک هر کشوری یکی از بنیادهای شکل‌گیری قدرت ملی آن است. هر کشوری از چالش‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی برخوردار است که در تقویت یا تضعیف قدرت ملی و یا پیشبرد منافع و اهداف ملی آن اثر فراوانی دارند. چالش‌های ژئوپلیتیکی از مواردی هستند که فرصت را برای مداخله رقبا و تحمیل اهداف آن‌ها فراهم می‌سازد.
دو کشور ایران و عراق دارای چالش‌های ژئوپلیتیکی فراوانی نسبت به همدیگر هستند که همواره روابط آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده و از هشت سال جنگ دوجانبه تا همکاری مسالمت آمیز در بین آن‌ها قابل مشاهده است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به مقالات و کتب و وب‌گاه‌های مختلف در این زمینه به گردآوری اطلاعات پرداخته و سپس این اطلاعات و داده‌ها از طریق روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج این مقاله به معرفی چالش‌های ژئوپلیتیکی دو کشور پرداخته و آن‌ها را تحلیل و شناسایی کرده است. این چالش‌ها در عین آنکه می‌توانند برای هر کدام از طرفین شرایط نامناسبی را به وجود آورده و آسیب‌پذیری آن‌ها را نشان دهد، می‌توانند به عنوان یک فرصت ژئوپلیتیکی مورد استفاده طرفین قرارگرفته و از آن علیه یکدیگر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.