بررسی مناقشه‌های مرزی ایران دوره صفوی با عثمانیان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

2 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

به گواهی تاریخ پیشینه اختلاف‌های مرزی ایران در غرب کشور، به عصر باستان و جنگ بین مادها و آشوری‌ها باز می‌گردد. پس از آن دوره تا به امروز این اختلافات وجود داشته که به جنگ‌های متعددی منجر شده است. با تأسیس دولت شیعی صفوی، این اختلاف‌ها جنبة مذهبی پیدا کرد. در تحقیق پیش رو با روش اسنادی و رویکرد پژوهشی توصیفی – تحلیلی، علل اختلاف‌ها وتنش‌های مرزی باطرح این سؤال بررسی می‌شود که تعارضات ایدئولوژیک بین دو همسایه در افزایش تنش‌ها تا چه اندازه مؤثر بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود دیدگاه غالب مبنی برتفاوت ایدئولوژی حاکم بر دو سرزمین رقابت‌های سیاسی درون و بیرونی (از رقابت شاهزادگان تا دخالت اروپاییان) نقش به‌سزایی در ایجاد اختلافات مرزی داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.