تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و ترکیه

نویسندگان

چکیده

مرزهای بین المللی به عنوان نقطه تماس میان کشورهای همسایه در شکل دهی به مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجسته ای دارند. مرزها به طور مکرر باعث تنش میان دولت ها بوده و کنش افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. مرزهای غربی ایران و به خصوص مرز ایران و ترکیه، به دلیل پراکندگی قومی و پیوستگی نژادی در دو سوی مرز، در طول تاریخ همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به راهبردی بودن مرز ایران و ترکیه، تحولات، تهدیدات و فرصت هایی که در مرز این دو کشور وجود دارد، اهمیت و ضرورت مطالعه بر روی این موضوع را دو چندان می نماید. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مرز ایران و ترکیه فرصت ها و تهدیدهایی را برای دو کشور دربر داشته و دارد. به عبارتی دیگر در کنار فرصت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد شده، باید به تهدیدات و تنش هایی چون منازعات هیدروپلیتیک، مساله کردها، ملاحظات ناشی از پیوند راهبردی ترکیه و ایالات متحده، مسائل ایدئولوژیکی طرفین و تعدد دیدگاه های ژئوپلیتیکی ترکیه توجه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Geopolitical analysis of the Iranian-Turkish border

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mohammadi
  • Abdullah Roozbeh Golafshan
  • Sohrab   Salehi
چکیده [English]

International borders as a point of contact between the neighbors in shaping the political and economic relations have a prominent role. Borders frequent cause of tension between states and individuals affected by their actions. Western borders of Iran and the Iranian-Turkish border, due to the scattering of ethnic and racial integration across the border, has always been of great importance. Due to its strategic border with Iran and Turkey, developments, threats and opportunities that exist on the border of the two countries, the importance and necessity of studying the issue have doubled. This research is descriptive - analytical and documentary research was conducted for the study. The results show that the Iranian-Turkish border opportunities and threats for the two countries and will include. In other words, along with opportunities for social, cultural and economic, should threats and tensions such as hydro conflict, the Kurdish issue, consideration of Turkey's strategic ties with the US, ideological issues and the multiplicity of parties geopolitical perspective consider Turkey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical analysis
  • borders
  • Iran
  • Turkey