تاثیر تبادلات انتظامی، فرهنگی، اجتماعی بازارچه های مرزی بر امنیت عمومی استان کردستان

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده علوم وفنون اطلاعات و آگاه

چکیده

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی از نوع پیمایش است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. به لحاظ مکانی تاثیر بازارچه های مرزی فعال و مستقر در نواحی مرزی شهرستان های سقز، بانه و مریوان را بر امنیت عمومی استان کردستان در سال 1393 بررسی کرده است. نمونه های تحقیق 171 نفر از کارشناسان انتظامی و مرزبانی مناطق مرزی (شهرستان های مرزی بانه، مریوان و سقز) بوده که به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده اند. برای روایی پرسشنامه از روش منطقی و پرسش از 12 نفر از کارشناسان و خبره ها استفاده شده و برای پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ که آلفای کرونباخ کل این تحقیق 798/0 بوده است. یافته ها نشان داد که تعداد 3/18% پاسخگویان نسبت به رابطه بین تبادلات مرزی و امنیت عمومی استان نظر منفی داشته و معتقد بودند که این رابطه وجود ندارد و سایر افراد نمونه آماری (82%) به وجود رابطه میان تبادلات مرزی و امنیت عمومی استان صراحتاً اعلام نظر مثبت نموده و بیان کردند که بازارچه‌های مرزی نه تنها باعث افزایش تبادلات و مراودات مرزی می گردد، که امنیت عمومی استان را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج به دست آمده نشان داد که بازارچه های مرزی نه فقط بر افزایش تبادلات مرزی میان مرزنشینان، که بیشترین تاثیر را به ترتیب بر افزایش میزان اشتغال زایی مردم محلی، رفاه و توسعه اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و به طور کلی امنیت عمومی منطقه داشته است، از همین رو نیروی انتظامی استان کردستان برای افزایش ضریب امنیت عمومی استان می تواند در حمایت از این بازارچه ها و قانع کردن مسئولان برای بقا و گسترش این نوع بازارها تلاش نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Disciplinary, Cultural, and Social Exchanges on Kurdistan Border Markets' Public Security

نویسنده [English]

  • Hassan Jalili
چکیده [English]

This study is of a descriptive-analytic and survey research type. The data collection was conducted using field study and questionnaire. In terms of the location, this study has investigated the impact of active and located border markets and in the border areas of Saqez, Baneh and Marivan cities on Kurdistan province public safety in 2014. The subjects of the study included 171 disciplinary experts and border guards (border city of Baneh, Marivan and Saqez), who were selected using stratified random sampling method. In order to obtain the validity of the questionnaire, the logical method and asking questions from 12 experts and connoisseurs have been used. The reliability was obtained as .798 using Cronbach alpha coefficient. The results showed that 18.3% of respondents had negative answers to the relationship between public security and border exchanges and they believe that this relationship does not exist. The rest of the respondents (82%) had a positive response to the relationship between public security and border exchanges. They stated that the border markets not only increase border exchanges and interactions, but also affects the province's public security. The results showed that border markets not only promote the exchange of border among border dwellers, which had the most influence on increasing local employment, welfare and economic development, but also reduce smuggling and in general, the region's public security. Therefore, to increase public security, the state security forces in Kurdistan province can support these markets and convince the authorities for survival and development of this market

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border exchanges
  • Public Security
  • Kurdistan province
  • border markets
  • smuggling