تاثیر تبادلات انتظامی، فرهنگی، اجتماعی بازارچه های مرزی بر امنیت عمومی استان کردستان

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده علوم وفنون اطلاعات و آگاه

چکیده

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی از نوع پیمایش است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. به لحاظ مکانی تاثیر بازارچه های مرزی فعال و مستقر در نواحی مرزی شهرستان های سقز، بانه و مریوان را بر امنیت عمومی استان کردستان در سال 1393 بررسی کرده است. نمونه های تحقیق 171 نفر از کارشناسان انتظامی و مرزبانی مناطق مرزی (شهرستان های مرزی بانه، مریوان و سقز) بوده که به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده اند. برای روایی پرسشنامه از روش منطقی و پرسش از 12 نفر از کارشناسان و خبره ها استفاده شده و برای پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ که آلفای کرونباخ کل این تحقیق 798/0 بوده است. یافته ها نشان داد که تعداد 3/18% پاسخگویان نسبت به رابطه بین تبادلات مرزی و امنیت عمومی استان نظر منفی داشته و معتقد بودند که این رابطه وجود ندارد و سایر افراد نمونه آماری (82%) به وجود رابطه میان تبادلات مرزی و امنیت عمومی استان صراحتاً اعلام نظر مثبت نموده و بیان کردند که بازارچه‌های مرزی نه تنها باعث افزایش تبادلات و مراودات مرزی می گردد، که امنیت عمومی استان را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج به دست آمده نشان داد که بازارچه های مرزی نه فقط بر افزایش تبادلات مرزی میان مرزنشینان، که بیشترین تاثیر را به ترتیب بر افزایش میزان اشتغال زایی مردم محلی، رفاه و توسعه اقتصادی، کاهش قاچاق کالا و به طور کلی امنیت عمومی منطقه داشته است، از همین رو نیروی انتظامی استان کردستان برای افزایش ضریب امنیت عمومی استان می تواند در حمایت از این بازارچه ها و قانع کردن مسئولان برای بقا و گسترش این نوع بازارها تلاش نماید.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی