تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران و پیامدهای امنیتی آن

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

مرزهای سیاسی، پدیده های فضایی هستند که منعکس کننده قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و در مقابل حرکت آزادانه انسان، انتقال کالا یا نشر افکار، مانع ایجاد می کند. مهم ترین کارکرد مرزها، ایجاد مانع در برابر حرکت آزادانه انسان، کالا و تفکرات است که از آن به عنوان امنیت مرزی یاد می شود. برای دستیابی به اهداف ملی، وجود امنیت در یک کشور ضروری است. از آنجایی که مناطق مرزی از ویژگی ها، محدودیت ها و آسیب پذیری های خاصی برخوردارند شناخت این ویژگی ها و رفع آنها در جهت تامین امنیت ملی ضرورت دارد. یکی از مهم ترین آسیب ها در جهت تضعیف و خدشه دار نمودن امنیت کشور ایران، وجود پدیده قاچاق در مناطق مرزی است. قاچاق، پیامدهای امنیتی مختلفی مانند اثرگذاری بر امنیت مرزها، اختلال در فعالیت های اقتصادی کشور، اختلال در فعالیت های فرهنگی، ورود اسلحه و ایجاد ناامنی در سطح ملی و زمینه فعالیت های جاسوسی و ضد امنیتی را به وجود می آورد. یافته های تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع مختلف کتابخانه‌ای، اینترنتی و نظرات اندیشمندان مرتبط با حوزه مرز و امنیت به دست آمده است نشان می دهند که عوامل متعددی چون: توسعه نیافتگی و محرومیت، شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انگیزه های اقتصادی، تاثیرپذیری از مناطق مرزی هم جوار به سبب سنخیت نژادی، قومی، زبانی و مذهبی که در مناطق مرزی ایران و به واسطه عوامل و شرایط متعدد در طی سالیان متمادی به وجود آمده است، می توانند ضمن اثرگذاری بر مرزنشینان، بر امنیت ملی نیز اثرگذار باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Trafficking in the Border Regions of Iran and its Security Consequences

نویسندگان [English]

  • Yahya Mirshekaran 1
  • Ali Sadeghi 2
چکیده [English]

Political borders are spatial phenomena that reflect a state's territory and impede the free movement of people, goods transfer and dissemination of thoughts. The most important function of borders is creating obstacles to the free movement of people, goods and ideas that can be considered as border security. In order to achieve national objectives, security is essential in the country. Since border areas have specific limitations, characteristics, and vulnerabilities, recognizing these characteristics and fixing them are necessary in providing national security. One of the major injuries to weaken and undermine the security of the country is trafficking in border areas. Trafficking creates security issues such as affecting border security, disruption of economic activities, disruption of cultural activities, weapons entrance and creating insecurity at the national level and espionage activities against the security. The findings, which were obtained using the descriptive-analytical method and library resources, internet and comments related to the field of border security, show that many factors such as: underdevelopment and deprivation, the economic, social, and cultural gaps, economic incentives and influence of neighboring border regions due to the of racial, ethnic, linguistic and religious similarities in the border regions of Iran and due to numerous factors and conditions that have been developed over the years, could affect the border dwellers, and national security as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trafficking
  • border security
  • National Security
  • Iran