بررسی وضعیت حقوقی استرداد مجرمین در قلمرو حقوق کیفری بین المللی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظا‌می ‌امین

چکیده

امروزه کنترل جرایم علاوه بر تلاش کشورها در سطح داخلی به ویژه با توجه به گسترش جرایم سازمان یافته و فراملی، مستلزم همکاری منطقه ای بین کشورهای مختلف و در مواردی همکاری همه کشورهای جهان می باشد. همکاری کشورها در خصوص مبارزه و کنترل جرایم به خصوص جرایم بین المللی فرامرزی در قلمرو حقوق کیفری بین المللی مطرح می باشد. در حقوق کیفر بین المللی این همکاری می تواند در دو عرصه مهم شامل معاضدت قضایی و استرداد مجرمین واقع شود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین وضعیت کنونی قرارداد استرداد مجرمین در قلمرو حقوق کیفری بین المللی با نگاهی به قرارداد استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها می باشد. به این منظور با مراجعه به منابع علمی مدون شامل کتاب و مقالات علمی، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و همچنین پژوهش های علمی صورت گرفته، اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق به روش اسنادی استخراج و جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که با وجود ضرورت انعقاد معاهده بین المللی و تفاهم جهانی بین کشورهای جهان در خصوص استرداد مجرمین، با این وجود به دلایل مختلف عمدتاً سیاسی تاکنون چنین موافقتنامه ای در سطح جهانی منعقد نگردیده و موافقتنامه های استرداد مجرمین محدود به موافقتنامه های منطقه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها