بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی قومیتها با تأکید بر ساختار امنیت کشور ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

از مهم ترین مسائل اجتماعی در امنیت جمهوری اسلامی ایران تنوع قومی است. به نظر می رسد که این تنوع قومی می تواند هم منبع چالش باشد و هم فرصتهایی را برای رشد و توسعه کشور فراهم ساخته و منبع قدرت محسوب شود. سکونت قومیتهای ایرانی عمدتاً در مناطق مرزی و هم جوار با کشور هم زبان خود، زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی و متأثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد. وجود مسئله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی، به ویژه در کشورهای جهان سوم، به فرضیه ای تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت تبدیل شده است اما نمی توان این فرضیه را به تمامی کشورها که دارای اقوام متعدد هستند تعمیم داد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر همگرایی قومیتها برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی به منظور دستیابی به امنیت ملی می باشد.
این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه ای سعی در بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی قومی داشته و بر این فرض مبتنی است که برخورد سخت افزارانه، امنیتی و سیاسی با گروههای قومی سبب افزایش احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی در آنها می شود. همچنین تعدد قومی در ایران، نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده، بلکه قوام بخش و تداوم دهنده هویت و شاکله ایران به شمار می آیند. بنابراین تهدیدات مطرح شده در خصوص گروه های قومی، ریشه ای و اصولی نبوده اند و بیشتر از تحولات و چالشهای جدید به شمار می آیند که دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای خاص، قومیتها را به سوی مشارکت ملی سوق دهد و با مدیریت مناسب و صحیح این تهدیدات را برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Factors Affecting the Integration of Ethnic Groups, with an Emphasis on Security Structure in Iran

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Roya Barsoltan
چکیده [English]

Ethnic diversity is one of the most important social issues in the Islamic Republic of Iran. It seems that ethnic diversity can be a source of both challenges and opportunities for growth and development of the country and it can also be considered as a power supply. Ethnic groups living mainly in the border areas and neighboring countries with the same language lay the ground for the ethnic crisis and affect the national security. The Existence of ethnicity and consequently the hypothesis of undermining national security, especially in developing countries, has become a generalized hypothesis in the analysis of ethnic relations. But this hypothesis can not be generalized to all countries that have numerous ethnic groups. The aim of this study was to identify factors affecting the integration of ethnic groups, to create solidarity and social consensus in order to achieve national security. This paper, using descriptive-analytic approach and library research methods, aims to study the factors affecting the ethnic integration and is based on the assumption that the hard-ware, political, and security behavior with ethnic groups would lead to increase the sense of political and economic deprivation. The diversity of ethnic groups in Iran is not considered as an undermining factor of national security, rather it is considered as consistency and continuity of the identity. Therefore, the threats posed by the ethnic groups have not been radical and fundamental; they are considered to be due to the changes and new challenges. Hence, central government must adopt specific policies to lead the ethnic groups towards national participation and with proper management solve these threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors
  • Integration
  • ethnicity
  • Security
  • National Security