تبیین راهکارهای موثر در جلوگیری از پدیده قاچاق مواد مخدر و کالا در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

نویسنده

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی

چکیده

منطقه آزاد ماکو به برکت برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توانمندی‌های بالای صادراتی و با فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا توانسته است تا حدی در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. وجود امنیت در این منطقه بسیار پُراهمیت تر از شرایط بوده، چرا که اگر این امنیت در تمام زمینه ها به خصوص جلوگیری از پدیده قاچاق به وجود نیاید، چندان در رونق آن به موفقیت نخواهیم رسید. با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته، باز هم ضعف هایی در منطقه از جمله وجود محرومیت در مرزها، وجود محله های آلوده و جرم زا، پدیده حاشیه نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه هایی از ابعاد جغرافیایی است که به گرایش به سمت قاچاق مواد مخدر رنگ تازه ای بخشیده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ژئوپولوتیک ، امنیت سیاسی، فیزیوگرافی و تهدیدها و فرصت های بوجود آمده در منطقه، راهکارهایی موثر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاها در جهت رونق بخشی به تجارت و اقتصاد منطقه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی