خود مختاری کردستان عراق و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

تشکیل حکومت خودمختار در کردستان عراق در سال های اخیر به دلایلی از جمله همجواری با منطقه کردنشین کشورمان که دارای عقاید، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک با آنهاست می تواند با برانگیختن احساسات قومیتی، چالش امنیتی برای کشور ایجاد نماید. تاکنون به دلیل وجود میراث و تاریخ مشترک، تجانس فرهنگی و ریشه زبانی مشترک کردهای ایران با دیگر هموطنان، آنها به سان دیگر کردهای منطقه با دولت مرکزی دچار چالش نشدند اما برخی مسائل پس از حمله آمریکا به عراق و تشکیل دولت و قانون اساسی جدید می تواند چالش های امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. در این پژوهش نویسندگان درصدد هستند با روش تبیینی- علّی به این سوال پاسخ دهند که تحولات کردستان عراق و ایجاد حکومت خودمختار چه تأثیرات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ ایجاد منطقه خودمختار کردی در شمال عراق همراه با افزایش اختیارات سیاسی و تبدیل آن به الگوی برتر سیاسی- اجتماعی هویت بخش به تقویت گرایش های تجزیه طلبانه کردهای داخل کشور منجر می شود. این مقاله چالش های امنیتی خودمختاری منطقه شمال عراق را از منظر مکتب کپنهاگ بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی