واکاوی ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیات علمی داخلی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ملی گلستان.

4 MA in Social Sciences, Instructor of Farhangian University.

چکیده

نواحی مرزی به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند: دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، ناپایداری سکونت، تفاوت های فرهنگی، تهدیدات خارجی، تبادلات مرزی و... بیشتر از دیگر نواحی مستعد آسیب پذیری بوده و بدین روی اهمیت ویژه ای را در برنامه ریزی های توسعه، امنیت و آمایش کشور طلب می نمایند. این نوشتار با درک واقعیت فوق و با هدف تحلیل و تبیین ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محققین می باشد که از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است. جامعه ی آماری تحقیق متشکل از 58.600 نفر از مرزنشینان 18 تا 65 ساله ساکن در نواحی مرزی استان گلستان در سال 1393 بوده که بر اساس فرمول کوکران 386 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که در بین ابعاد امنیت اجتماعی، شاخص اعتماد نهادی با میانگین (98/2 از 4) در رتبه اول و شاخص امنیت اقتصادی با میانگین (74/1 از 4) در پایین ترین رتبه قرار داشته که این امر بیانگر سطح نازل و تأمل برانگیز محرومیت اقتصادی در بین مرزنشینان استان گلستان می باشد که هدایت برنامه های مبتنی بر توسعه گرا و آمایش سرزمین را بر مبنای وضعیت منطقه ای طلب می نماید. میزان شاخص امنیت اجتماعی با میانگین (09/3 از 4)، گویای آن است که مرزنشینان استان گلستان از احساس امنیت نسبتاً بالا و مطلوبی برخوردار می باشند. همچنین بین سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع شغل و سابقه سکونت در مرز با احساس امنیت رابطه معناداری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Relationship between Demographic Variables and the Level of Sense of Social Security among the Border Dwellers of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavi 1
  • Hasanreza Qetasi 2
  • Gholamreza Khoshfar 3
  • Ali Vatani 4
چکیده [English]

Due to features such as: the distance from the center, geographical isolation, instability of living, cultural differences, foreign threats, border trade, etc., border areas are more susceptible to vulnerability than other areas and the importance of planning development, security and logistics of their is demanding. With the perception and this reality, the present article was conducted aiming at analyzing the relationship between demographic factors and the level of sense of social security among the border dwellers in Golestan province. This study was conducted in a survey method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that has a high validity and reliability. The statistical population of the study included 58,600 border dwellers aging from 18 to 65 year-old living in Golestan province in 2014. 386 individuals were selected using Cochran Formula. Research findings show that among the aspects of social security, institutional trust index average (2.98 out of 4) was in the first place and the economic security index average (1.74 out of 4) had the lowest rank; this indicates the low level of economic deprivation among the border dwellers in Golestan province which demands a thought-provoking and guidance-oriented programs on development and land use planning on the basis of the regional status. The social security index average (3.09 out of 4) indicates that the border dwellers in Golestan province have a relatively high and desirable sense of security

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • institutional trust
  • sense of security
  • Interpersonal security
  • Border dwellers