تاثیر تعامل اجتماعی پلیس بر احساس امنیت ساکنان مناطق مرزی (سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Amin Police University

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

با توجه به تنوع قومی در استان سیستان و بلوچستان، این استان یکی از مهم ترین مناطق ایران از لحاظ ژئوپلوتیکی محسوب شده و ایجاد همگرایی یکی از اهداف اساسی نظام در این مناطق به شمار می رود. با توجه به بافت قومی و قبیله ای استان و نفوذ رؤسای طوایف و قبایل، تعامل نیروی انتظامی با آنها تأثیر مثبتی بر امنیت و کاهش جرایم داشته است و این تعامل می تواند زمینه ای مطلوب تر به ایجاد امنیتی پایدار در استان بی انجامد. سوال اصلی این تحقیق این است که رابطه تعامل اجتماعی پلیس با احساس امنیت ساکنان مناطق مرزی (سیستان و بلوچستان) چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیل است که به شیوه پیمایشی انجام شده است، جامعه آماری تحقیق 385 نفر از ساکنین مناطق مرزی سیستان و بلوچستان می باشند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین ساکنان شهر زاهدان صورت گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعامل برقرار شده بین نیروی انتظامی و سران طوایف کمک زیادی در کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت ساکنان این مناطق داشته است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی