تاثیر تعامل اجتماعی پلیس بر احساس امنیت ساکنان مناطق مرزی (سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Amin Police University

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

با توجه به تنوع قومی در استان سیستان و بلوچستان، این استان یکی از مهم ترین مناطق ایران از لحاظ ژئوپلوتیکی محسوب شده و ایجاد همگرایی یکی از اهداف اساسی نظام در این مناطق به شمار می رود. با توجه به بافت قومی و قبیله ای استان و نفوذ رؤسای طوایف و قبایل، تعامل نیروی انتظامی با آنها تأثیر مثبتی بر امنیت و کاهش جرایم داشته است و این تعامل می تواند زمینه ای مطلوب تر به ایجاد امنیتی پایدار در استان بی انجامد. سوال اصلی این تحقیق این است که رابطه تعامل اجتماعی پلیس با احساس امنیت ساکنان مناطق مرزی (سیستان و بلوچستان) چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیل است که به شیوه پیمایشی انجام شده است، جامعه آماری تحقیق 385 نفر از ساکنین مناطق مرزی سیستان و بلوچستان می باشند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین ساکنان شهر زاهدان صورت گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعامل برقرار شده بین نیروی انتظامی و سران طوایف کمک زیادی در کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت ساکنان این مناطق داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Police Social Interaction on the Residents' Sense of Security in Border Regions (Sistan and Baluchistan)

نویسندگان [English]

  • Nozar Aminsaremi 1
  • Akbar Salimi 2
چکیده [English]

Given the ethnic diversity in Sistan and Baluchistan province, this province is considered as one of the most important regions of Iran in terms of its geopolitics and creating convergence in the areas is one of the main objectives of the country. Considering the tribal texture of the province, the influence of tribal leaders and tribal interaction with police have a positive effect on safety and crime reduction and this interaction could pave the way for more desirable trigger that leads to a sustainable security in the province. The main question of this research is as follows: how is the relationship between police social interaction with the residents' sense of security in border areas (Sistan and Baluchistan)? The present study is of an applied research type and in terms of methodology it is of a descriptive-survey research type because the aim of this project was to describe the objective, consistent and genuine characteristics of a situation or a subject. The statistical population of the study included 385 individuals from the residents in Sistan and Baluchistan border regions. The Random cluster sampling method was conducted among residents of Zahedan city. For data collection procedure, a researcher-made questionnaire was developed according to the research objectives. The findings of this study, which are obtained from field studies of heads of tribes (Kurds, Rigi, Shahnavazi, Mirbaluchezhi, Gorgych and Qanbar Zahi), trustees, elders, members of the Islamic councils and security officials and the police showed that interaction between the police and the heads of the tribes helpful in reducing crime and improving the local people's sense of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Interaction
  • Border
  • Border dwellers
  • Heads of border tribes
  • Security
  • sense of security