تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی قاچاق کالا بر روستاهای مرزی منطقه سیستان

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 ، دانشگاه زابل

چکیده

شهرها و مناطق مرزی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق محسوب می‌شوند. قاچاق کالا پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای مناطق مرزی به همراه دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی قاچاق کالا بر روستاهای مرزی منطقه سیستان می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی‌های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح 95 درصد اطمینان (96/1=T) برابر با 380 سرپرست خانوار تعیین گردید که در 11 روستای بالای 50 خانوار در حاشیه مرز انتخاب و تکمیل گردید، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون T نشان می‌دهد نتایج نشان می‌دهد از مجموع مؤلفه‌های موردبررسی 4 مؤلفه بُعد اقتصادی (رضایت از زندگی، رضایت از شغل، بیکاری، تورم، امنیت درآمد،) و 4 مؤلفه بُعد اجتماعی (مشارکت اقتصادی، تعاون و همکاری در امور روستا، کاهش جمعیت جوان، میزان مشارکت اعضای خانواده در فعالیت‌های کشاورزی) کوچک‌تر از 306/2 Zα= و 025/0 =α، و مابقی بزرگ‌تر می‌باشند. بنابراین فرض 3 ≥µ H0: برای 22 مورد از متغیرها رد و فقط برای 8 مورد از متغیرها مورد تأیید قرارگرفته است. در بین مؤلفه‌های اقتصادی موردبررسی مؤثر بر روستاهای مرزی، بالاترین رتبه را کاهش سطح زیر کشت، میزان پس‌انداز، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی دارا می‌باشند که بیانگر آن است که، قاچاق انواع کالا ازجمله مواد سوختی، نفت، گازوئیل، بنزین، آرد، موکت، سیمان، گونی خالی، وسایل پلاستیکی، مواد شوینده و.... باعث روی آوردن بیشتر افراد به این شغل گشته است.

کلیدواژه‌ها