نقش ساماندهی شناورهای تفریحی بر امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استاد یار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه روی زمین با دارا بودن شرایط مساعد زیست محیطی و خلق چشم اندازهای زیبای طبیعی و توریستی در سواحل جنوبی آن از موقعیت منحصر به فردی برخوردار می باشد. به همین دلیل این سواحل همه ساله پذیرای میلیونها گردشگر بوده که برای استفاده از این موهبت الهی با استفاده از قایقهای تفریحی به گردشگری دریایی می پردازند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی میزان تاثیر ساماندهی شناورهای تفریحی در ارتقاء امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق پیمایشی که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری تحقیق، مالکان شناورهای تفریحی و مسئولانی که دخیل در امر ساماندهی هستند، در نظر گرفته شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 05/0 و دقت آزمون 07/0 و روش نمونه گیری تصادفی ساده، حدود 180 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب ، که اثرات متغیر مستقل ( ساماندهی شناورهای تفریحی ) بر متغیر وابسته ( امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران) بررسی گردید که اعتبار روایی پرسشنامه 86% به روش آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده تایید گردیده که بین کنترل ، تعامل و مشارکت با سطح معنا داری 05/0 و احتمال 95/0 و ارتقاء امنیت عمومی ارتباط معنا داری وجود دارد که هر چه مقدار ساماندهی و کنترل شناورهای تفریحی توسط دریابانی استان مازندران و همچنین تعامل و مشارکت قایقرانان تفریحی با دریابانی افزایش یابد بالطبع میزان امنیت عمومی در نوار ساحلی استان مازندران افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها