مقایسه انتظارات دانشجویان رسته مرزبانی با سایر رسته‌ها از دست‌اندرکاران حوزه بهداشت روانی دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند. ورود به دانشگاه مقطعی بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشور است و با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی، انتظارات و نقش‌ها همراه است. جوانان دانشجوی هر جامعه سرمایه‌های اصلی و سازندگان فردای کشور خود هستند و توجه به بهداشت روانی آنان از ضرورت ویژه‌ای دارد. دریافت نظرات مخاطبان، همواره روشی مطمئن و سودمند جهت ارائه خدمات مناسب به آن‌ها است. بر چنین مبنایی، پژوهش حاضر، باهدف بررسی و اولویت‌بندی انتظارات دانشجویان علوم انتظامی از دست‌اندرکاران بهداشت روانی، انجام شد. در این پژوهش 266 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی مشارکت داشتند. که 236 نفر مربوط به رسته‌های راهور، اطلاعات، آگاهی و انتظامی و تعداد 30 نفر مربوط به دانشجویان رسته مرزبانی می‌باشند. پاسخگویان، دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی 90-91 بودند. آنان با تکمیل پرسشنامه محقق ساخته‌ای، از بین 20 مهارت زندگی، اولویت‌های موردنظر مشخص کردند. روایی صوری و محتوایی این ابزار از طریق جمع‌آوری نظرات متخصصان احراز شد. ضریب پایایی آن با کاربرد روش آلفای کرونباخ برابر 83/0 حاصل شد. تحلیل‌های اولیه نشان داد که اولویت اول تا سوم در دانشجویان در رسته مرزی، دانستنی‌هایی در مورد تشیع، آشنایی با فرق انحرافی، خشم و روش‌های کنترل آن و به ترتیب اولویت اول تا سوم در دانشجویان رسته راهور توانایی ارتباط متقابل خانوادگی، دانستنی‌هایی در مورد مرگ، خداشناسی، در رسته اطلاعات،، فلسفه حجاب، خداشناسی و دانستنی‌هایی در مورد تشیع در رسته انتظامی، مدیریت زمان، خداشناسی و خودشناسی و در رسته آگاهی، خداشناسی، شیوه‌های همسرگزینی و اصول همسرداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Border Students' Expectations with other Disciplines from those Involved in the Border Major Field

نویسندگان [English]

  • Sadegh Rezaie
  • Ruhollah Karimi Khoygani
  • Mohammad Asadifard
چکیده [English]

Mental health plays a critical role in ensuring the dynamism and efficiency of each community. University entrance is a critical period in the life of active young people in each country and is associated with changes in social relationships, expectations and roles. The young university students in a community are considered as the major capital and future builders of the nation and so there is a need for special attention to their mental health. Audience comments are always helpful in providing safe and appropriate services to them. On such a basis, this study aimed to evaluate and prioritize the expectations of students of Police University from mental health practitioners. In this research, 266 male students of Police University participated in the study. 236 individuals were in the fields of Traffic, Intelligence, Counter-intelligence and law enforcement, and 30 students were in Border field. The respondents were students living in dormitories at the Police University in the academic year 2011-2012. They completed a researcher-made questionnaire and specified their 20 life skills priorities. The face validity of the instrument was confirmed by the experts. The reliability coefficient was obtained using Cronbach's alpha (α=.83). Initial analyses showed that the students' top three priorities in the field of border were facts about Shia, familiarity with deviant sects, and anger control techniques, the students' top three priorities in the field of Traffic the ability of mutual interaction with family, knowledge about death, and theism, the students' top three priorities in the field of Intelligence Hijab philosophy, theism, and knowing about Shia, in the field of Law enforcement time management, theism, and self-knowledge, in the field of Counter-intelligence theism, marriage practices and principles of treating a spouse, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Disorder
  • prevention
  • Police