مقایسه انتظارات دانشجویان رسته مرزبانی با سایر رسته‌ها از دست‌اندرکاران حوزه بهداشت روانی دانشگاه علوم انتظامی امین

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند. ورود به دانشگاه مقطعی بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشور است و با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی، انتظارات و نقش‌ها همراه است. جوانان دانشجوی هر جامعه سرمایه‌های اصلی و سازندگان فردای کشور خود هستند و توجه به بهداشت روانی آنان از ضرورت ویژه‌ای دارد. دریافت نظرات مخاطبان، همواره روشی مطمئن و سودمند جهت ارائه خدمات مناسب به آن‌ها است. بر چنین مبنایی، پژوهش حاضر، باهدف بررسی و اولویت‌بندی انتظارات دانشجویان علوم انتظامی از دست‌اندرکاران بهداشت روانی، انجام شد. در این پژوهش 266 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی مشارکت داشتند. که 236 نفر مربوط به رسته‌های راهور، اطلاعات، آگاهی و انتظامی و تعداد 30 نفر مربوط به دانشجویان رسته مرزبانی می‌باشند. پاسخگویان، دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی 90-91 بودند. آنان با تکمیل پرسشنامه محقق ساخته‌ای، از بین 20 مهارت زندگی، اولویت‌های موردنظر مشخص کردند. روایی صوری و محتوایی این ابزار از طریق جمع‌آوری نظرات متخصصان احراز شد. ضریب پایایی آن با کاربرد روش آلفای کرونباخ برابر 83/0 حاصل شد. تحلیل‌های اولیه نشان داد که اولویت اول تا سوم در دانشجویان در رسته مرزی، دانستنی‌هایی در مورد تشیع، آشنایی با فرق انحرافی، خشم و روش‌های کنترل آن و به ترتیب اولویت اول تا سوم در دانشجویان رسته راهور توانایی ارتباط متقابل خانوادگی، دانستنی‌هایی در مورد مرگ، خداشناسی، در رسته اطلاعات،، فلسفه حجاب، خداشناسی و دانستنی‌هایی در مورد تشیع در رسته انتظامی، مدیریت زمان، خداشناسی و خودشناسی و در رسته آگاهی، خداشناسی، شیوه‌های همسرگزینی و اصول همسرداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها