نقش اقوام عرب خوزستان در جنگ ایران و عراق

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کشور ایران در شمار کشورهای کثیرالقوم محسوب می‌شود با این تفاوت که قومیت‌های موجود در ایران از یک نژاد، ولی به زبان‌ها و لهجه‌های متفاوتی تکلم نموده و زبان‌اصلی و رسمی خود را فارسی می‌دانند و ازلحاظ قرابت سرزمینی و ملیتی و وطنی، ایران را وطن اصلی و دائمی خود دانسته و خواستار استمرار زندگی در سرزمین جغرافیایی ایران هستند و هرگز داعیه، جدایی از دامن مام و میهن را ندارند. جنگ تحمیلی نیز به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی که پیامدهای آن جوامع ایران و عراق را به‌طور مستقیم و برخی جوامع دیگر را به‌طور غیرمستقیم در برمی‌گرفت یکی از مهم‌ترین تحولات اواخر قرن بیستم بود. ازاین‌روی شناخت این تأثیرات از مسائلی است که هنوز نیاز به پژوهش دارد. شرایط و زمینه‌های به وجود آمده بعد از جنگ تحمیلی جهت هرچه بیشتر تعامل بین اقوام عرب و حکومت مرکزی می‌تواند باعث عمیق‌تر شدن هویت قومی و هویت ملی شود و در پیشرفت و سعادت ایران اسلامی بیش از بیش کارساز گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اقوام عرب خوزستان همچون گذشته طی جنگ تحمیلی به دفاع از تمامیت اراضی ایران پرداخته و به‌رغم تصور رژیم عراق وفاداری آن‌ها به ایران هرگز مورد انکار قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی