ارزیابی نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در توسعه پس‌کرانه‌های روستایی مطالعه موردی: بازارچه‌های پیران و دره وران مریوان

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور مریوان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور مریوان

چکیده

یکی از راهکارهای مطلوب جهت برون‌رفت و حل بحران‌های اقتصادی روستاهای نواحی مرزی بازگشایی مرزها در قالب بازارچه و گمرکات و بهره‌گیری از پتانسیل‌های تجاری فراوان این مناطق می‌باشد. در این راستا نیز پژوهش کاربردی حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیرات تأسیس بازارچه مرزی پیران و دره وران و گمرک رسمی باشماق در توسعه نواحی روستایی دهستان مرزی خاو و میرآباد پرداخته است. گردآوری اطلاعات در بخش نظری با استفاده از منابع کتابخانه و در بخش عملی با بهره‌گیری از توزیع پرسشنامه و مصاحبه با روستاییان بوده است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و سپس تصحیح آن استفاده و 260 نفر از سرپرستان خانوار روستاهای بخش از میان 11407 خانوار، به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ها به‌صورت تصادفی ساده در میان آن‌ها توزیع گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از آمار توصیفی و آزمون‌های استنباطی، t تک نمونه‌ای و دو نمونه‌ای، کروسکال والیس، همبستگی اسپیرمن و ویلکاکسون نشان داد که درمجموع بازارچه‌ها و گمرک موجود در دهستان تأثیر چندانی در توسعه نواحی روستایی نداشته و تنها در بعد کالبدی- زیست‌محیطی، تغییرات مطلوبی ایجاد نموده است همچنین بین امید به آینده عملکرد مطلوب این دروازه‌های اقتصادی در توسعه نواحی روستایی دهستان با وابستگی شغلی روستاییان به آن‌ها، سن و فاصله از مرز ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Role of Common Border Markets s in the Development of the Rural Hinterlands (Case Study: Markets of Piran and Darreh Voran in Marivan

نویسندگان [English]

  • Farzad waysi 1
  • Adnan Dastwar 2
چکیده [English]

One of the solutions to solve and resolve the economic crisis of border villages in the border areas is reopening the borders in the form of markets and customs and exploiting much commercial potential of these areas. In this regard, using a descriptive-analytic method the present applied study addresses the effect of establishing border markets of Piran and Darreh Voran and Bashmaq Custom in the development of the border areas in Khav and Mirabad border village. In the theoretical phase the data were gathered using library resources and in the practical phase the data were gathered via interview and questionnaire. Cochran formula was used to determine the sample size. 260 rural households from the 11,407 households were selected as samples and the questionnaires were distributed randomly among them. The data analysis using descriptive and inferential statistics, one and two-sample t-tests, Kruskal-Wallis, Spearman and Wilcoxon showed that the existing marketplaces and customs in villages in rural areas have little impact on the development of rural areas while the analysis showed that the markets have created favorable changes just in physical-environmental dimension. Also, there is a significant relationship between the hope for the future optimal performance of these economic gates in the development of rural areas of the villages and job-dependence of the villagers to them, age and distance from the border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border markets
  • rural development
  • Khav and Mirabad geographical district
  • Marivan