تحلیلی بر نقش امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های آق‌قلا و گمیشان استان گلستان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

2 مربی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه امنیت به‌عنوان مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می‌آید. میان صنعت گردشگری، ثبات، توسعه و امنیت رابط‌های تعریف‌شده وجود دارد و هرگونه بروز ناامنی و به‌کارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان‌های جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد می‌سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل نقش امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی استان گلستان است. این تحقیق با توجه به نوع هدف کاربردی است؛ ازنظر روش، توصیفی–تحلیلی بشمار می‌رود. جامعه آماری در این تحقیق اساتید، کارشناسان و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری استان، کارشناسان نیروی انتظامی و گردشگران است. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران ۳۴۸ نفر برآورد شد. انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی (در دسترس) استفاده شد. ابزار سنجش در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه توسط تعداد 7 نفر از اساتید مجرب و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۸۶/۰ تأیید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افزایش امنیت اجتماعی و توسعه گردشگری در نواحی مرزی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین عملکرد و اطلاع‌رسانی امنیتی نیروی انتظامی و ارتقای امنیت گردشگری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Social Security in Tourism Development of the Border Areas (Case Study: Aq quala and Gomishan Towns in Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Akbar Sharbati 1
  • Hossein Amoozad Mahdiraji 2
چکیده [English]

Today, security is considered as the most important and the most fundamental principle in the development of world tourism development strategy. There is a defined relationship between the tourism industry, stability, development and security and any insecurity and violence will make irreparable losses to the industry in different levels. The aim of this study was to analyze the role of security in tourism development in the border areas of Golestan province. In terms of its objectives this study is of an applied research type. In terms of methodology it is a descriptive-analytic study. The statistical population of this study included professors, experts and managers of public and private organizations and institutions in the field of tourism, law enforcement experts and tourists. The sample size was estimated as 348 individuals using Cochran formula. The samples were selected using convenient sampling method (available). The research tool in this study was questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 7 experienced professors. The reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (.86). The SPSS software was employed for data analyses. The results show that there is a significant relationship between the increase in social security and the development of tourism in the border areas. There is also a significant relationship between performance and security information dissemination of law enforcement and the promotion of tourism security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • development
  • social security
  • border areas
  • Golestan province