مکان‌یابی مراکز انتظامی جدید در شهر مرزی زابل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زابل

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زابل

چکیده

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتمـاعی در شـهرها مطالعـه موضوع امنیت، عوامل زمینه‌ساز آن و راه‌کارهای تقویت امنیت در شهرها امری بدیهی است و ایـن موضوع در شهرهای مرزی که بخشی از ناامنی آن‌ها مربوط بـه عوامـل خـارجی و برون‌مرزی می‌باشد، ضروری‌تر می‌نماید؛ بنابراین مکان‌یابی کلانتری‌های پلیس، یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار درزمینۀ خدمت‌دهی پلیس است، هدف این پژوهش مکان‌یابی و تعیین موقعیت مراکز انتظامی جدید در شهر مرزی زابل است روش انتخاب‌شده برای این پژوهش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم مختصات جغرافیایی (GIS) است. نتایج نشان داد از کل محدوده شهر زابل که 21 کیلومترمربع است تنها 6.8 کیلومترمربع در طیف مناسب به بالا جهت مکان‌یابی مراکز انتظامی جدید می‌باشد؛ به این صورت که 4.8 کیلومترمربع از محدوده شهر کاملاً نامناسب، 4 کیلومترمربع نامناسب، 5.8 کیلومترمربع متوسط، 2.9 کیلومترمربع مناسب و 3.9 کیلومترمربع کاملاً مناسب است.

کلیدواژه‌ها