مکان‌یابی مراکز انتظامی جدید در شهر مرزی زابل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زابل

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زابل

چکیده

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتمـاعی در شـهرها مطالعـه موضوع امنیت، عوامل زمینه‌ساز آن و راه‌کارهای تقویت امنیت در شهرها امری بدیهی است و ایـن موضوع در شهرهای مرزی که بخشی از ناامنی آن‌ها مربوط بـه عوامـل خـارجی و برون‌مرزی می‌باشد، ضروری‌تر می‌نماید؛ بنابراین مکان‌یابی کلانتری‌های پلیس، یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار درزمینۀ خدمت‌دهی پلیس است، هدف این پژوهش مکان‌یابی و تعیین موقعیت مراکز انتظامی جدید در شهر مرزی زابل است روش انتخاب‌شده برای این پژوهش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم مختصات جغرافیایی (GIS) است. نتایج نشان داد از کل محدوده شهر زابل که 21 کیلومترمربع است تنها 6.8 کیلومترمربع در طیف مناسب به بالا جهت مکان‌یابی مراکز انتظامی جدید می‌باشد؛ به این صورت که 4.8 کیلومترمربع از محدوده شهر کاملاً نامناسب، 4 کیلومترمربع نامناسب، 5.8 کیلومترمربع متوسط، 2.9 کیلومترمربع مناسب و 3.9 کیلومترمربع کاملاً مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating New Police Stations in the Border City of Zabol Using GIS

نویسندگان [English]

  • Gholamali Khamar 1
  • Negareh Mozhgan 2
  • Vahid Paseban Isaloo 3
  • Nahid Baluch 3
چکیده [English]

Considering the extent of urbanization and the spread of social insecurity in cities, studying the issue of security, its risk factors and the ways to strengthen security in cities is obvious. This issue in border cities, which a part of the insecurity is related to external and trans-border factors, is essential. Therefore, locating police stations is an important decision in the field of social security and a determinant factor in the field of police serving. The aim of this study was to locate and determine the location of new police stations in the border town of Zabol. The method selected for this study is the Analytic Hierarchy Process (ahp) and geographic information system (GIS). The results showed from the entire range of Zabol city, which is 21 〖km〗^2km, only 6.8 〖km〗^2 are in a upper-appropriate range to locating new security centers, that is, 4.8 〖km〗^2 from the city is completely inappropriate, 4 〖km〗^2 is inappropriate, 5.8 〖km〗^2 average, 2.9 km is appropriate, and 3.9 〖km〗^2 is completely appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positioning
  • Police centers
  • Zabol
  • GIS
  • AHP