نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت شهروندان در مناطق مرزی موردمطالعه: شهر مرزی سرخس

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

امنیت از عناصر اساسی حیات شهری انسان‌هاست و حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. منظور از امنیت آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و تأمین امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی شهرها و عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش شناسایی نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی شهر سرخس است که به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی به آن پرداخته است. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق به‌صورت پرسشنامۀ محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان 15–54 ساله ساکن در شهر سرخس و حجم نمونه 248 نفر می‌باشد، برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که: بین نقش نیروی انتظامی و احساس امنیت در بعد مالی و جانی و احساس امنیت در فضاهای شهری در بین شهروندان شهر سرخس رابطه معناداری وجود دارد. از آزمون دبلیو کندال برای عدم تفاوت میانگین رتبه ارزیابی شهروندان از نقش نیروی انتظامی نشان می‌دهد که میانگین ارزیابی شهروندان از نقش نیروی انتظامی در حوزه دقت بیش‌ترین 18/2 و در حوزه عملکرد با کم‌ترین 85/1 است. لذا نیروی انتظامی می‌تواند با تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های جدید باهم همکاری مردم از این طریق، روحیه همبستگی اجتماعی را بالابرده تا از این طریق بهتر بتواند امنیت اجتماعی را در شهر برقرار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Police in Providing Security for Citizens in Border Areas (Case Study: Sarakhs Border City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nayebpour 1
  • Javad Kiani 2
  • Taha Rabbani 3
چکیده [English]

Security is the basic elements of human urban life and the presence of people in the public places requires their sense of security. By security, it refers to that part of the government's positive actions that are done to promote and ensure social security. Due to the extent of urbanization and the spread of social insecurity in cities the role of police in providing social security in cities and the factors affecting it and the ways to strengthen security in the cities have become necessary. The present study aims at investigating the role of police in providing social security in the city of Sarakhs. This study has been conducted in descriptive-analytic and survey method. The research instrument for data collection was a researcher-made questionnaire. The statistical population included all the 15-54 year-old citizens living in Sarakhs. The sample size was set at 248 individuals. The SPSS software was employed for data analysis. The results indicate that there is a significant relationship between the role of the police and the sense of life and financial security and the sense of security in urban areas among the citizens of Sarakhs. Kendall test for No-difference average rank evaluation of the role of police shows that the average evaluation of the role of police in the field of "precision" has the highest value (2.18) and in the field of performance lowest value (1.85). Therefore, police can elevate the spirit of social solidarity by creating new groups and organizations and cooperating with people so that they can better establish social security in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Security
  • social security
  • Sarakhs