تحلیلی بر امنیت ملی کشور از منظر امنیت نواحی روستایی مرزنشین

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و نظام سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی روستایی

2 -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده

امروزه امنیت ملی، تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه هر نظام سیاسی شده و وظائف دولت و حکومت‌ها را در این زمینه بسیار مهم و خطیر نموده است. به‌طوری‌که در راستای تأمین و حفظ آن، حکومت‌ها را به‌صرف بودجه‌های سنگین جهت تأمین آن واداشته است. در همین راستا دولت‌ها به‌خوبی بر این حقیقت واقف هستند که مناطق مرزی، با توجه به موقعیت و اهمیت استراتژیک خود، حساس‌ترین شرایط ممکن در راستای تهدید منافع و امنیت ملی را دارد. پژوهش حاضر نیز با علم به اهمیت این مسئله، امنیت ملی کشور از منظر امنیت نواحی روستایی مرزی نواحی روستایی شهر پیرانشهر را موردمطالعه قرار داده است. این پژوهش که با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش پژوهش موردی و مطالعاتی میدانی انجام گرفته است، 10 روستا با 166 خانوار به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در نواحی مرزی شهرستان پیرانشهر را دربر می‌گیرد. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های مختلفی چون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون دومتغیره و آزمون LSD به دست آمده است، نشان می‌دهد که به جزء مواردی همچون امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی، وجود تعارضات قومی و فرهنگی، نبود امکانات مناسب برای افراد تحصیل‌کرده، سایر شاخص‌ها و گویه‌های سنجش امنیت محدوده ی موردمطالعه و تأثیر آن بر امنیت ملی بالاتر از حد متوسط می‌باشد و این مهم نشان از مساعد بودن امنیت نواحی روستایی مرزی شهرستان پیرانشهر دارد که قطعاً چنین وضعیتی بر امنیت ملی کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of national security from a security perspective frontier rural areas

نویسندگان [English]

  • reza kochki aliabadi 1
  • asmael kargozar 1
  • fatemeh abbasi 2
چکیده [English]

Today, national security, the biggest concern of any political system, and duties of state and government in this field is very important and crucial.
So that in order to maintain and preserve it, it has prompted governments to provide Bhsrf heavy budgets. In this regard, governments are well aware of the fact that the border areas, according to the position and its strategic importance, the most sensitive possible threat to its national security interests. This study also knowing the importance of this issue, national security from the perspective of rural areas border security has studied the rural town of Piran. This study is a descriptive - analytical and research methodology and field studies have been conducted, 10 villages with 166 households random sampling involves Piran city in the border areas. The results of this study using SPSS software such as test T, Pearson correlation coefficient, two-variable regression and LSD test has been obtained, shows that the component facilities and infrastructure such as economic, ethnic and cultural conflicts, lack of facilities a.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • frontier villages of security
  • Political Security
  • Economic Security
  • city Piran