تحلیلی بر امنیت ملی کشور از منظر امنیت نواحی روستایی مرزنشین

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و نظام سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی روستایی

2 -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده

امروزه امنیت ملی، تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه هر نظام سیاسی شده و وظائف دولت و حکومت‌ها را در این زمینه بسیار مهم و خطیر نموده است. به‌طوری‌که در راستای تأمین و حفظ آن، حکومت‌ها را به‌صرف بودجه‌های سنگین جهت تأمین آن واداشته است. در همین راستا دولت‌ها به‌خوبی بر این حقیقت واقف هستند که مناطق مرزی، با توجه به موقعیت و اهمیت استراتژیک خود، حساس‌ترین شرایط ممکن در راستای تهدید منافع و امنیت ملی را دارد. پژوهش حاضر نیز با علم به اهمیت این مسئله، امنیت ملی کشور از منظر امنیت نواحی روستایی مرزی نواحی روستایی شهر پیرانشهر را موردمطالعه قرار داده است. این پژوهش که با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش پژوهش موردی و مطالعاتی میدانی انجام گرفته است، 10 روستا با 166 خانوار به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در نواحی مرزی شهرستان پیرانشهر را دربر می‌گیرد. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های مختلفی چون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون دومتغیره و آزمون LSD به دست آمده است، نشان می‌دهد که به جزء مواردی همچون امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی، وجود تعارضات قومی و فرهنگی، نبود امکانات مناسب برای افراد تحصیل‌کرده، سایر شاخص‌ها و گویه‌های سنجش امنیت محدوده ی موردمطالعه و تأثیر آن بر امنیت ملی بالاتر از حد متوسط می‌باشد و این مهم نشان از مساعد بودن امنیت نواحی روستایی مرزی شهرستان پیرانشهر دارد که قطعاً چنین وضعیتی بر امنیت ملی کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها