بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه بابلسر

3 واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان

چکیده

امنیت در هر منطقه و شهری موجب توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری و تزریق امکانات و تسهیلات زندگی به آن‌ها می‌شود. مفهوم امنیت در شهرهای مرزی کشورها، علاوه بر امنیت اجتماعی با امنیت مرزی نیز مواجه است. در این پژوهش ضرورت پرداختن به عوامل مؤثر در امنیت شهرهای مرزی ازآنجا مهم می‌باشد که اصولاً امنیت و توسعه رابطه متقابل و دوسویه دارند با افزایش امنیت شهرهای مرزی میزان سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی این شهرها افزایش می‌یابد و درنتیجه با بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای مرزی امنیت این شهرها هم ارتقاء می‌یابد؛ بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی عوامل مؤثر در امینت شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که امنیت در شهرهای مرزی استان آذربایجان با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی گره‌خورده است و با توجه به نتایج AHP در بین عوامل، عامل سیاسی و اقتصادی هرکدام با 422 /0 و 223 /0 امتیاز بیش‌ترین تأثیر را در امنیت شهرهای مرزی استان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Security in Border Cities of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Seddigh 1
  • Mohammad Seddigh 2
  • Mahnaz Akbari 3
چکیده [English]

Security in each region and city leads to the development and expansion of investment and injection of life facilities. In addition to social security, the concept of security in border towns is also facing border security. In this study, the necessity of addressing the factors contributing to the security of border towns is important since security and development are basically and mutually related to each other. By increasing security in the borders, the investment and economic and social development increase in these cities. Consequently, by the improvement of political, economic and social conditions in the border cities, security of these cities also increases. Therefore, using a descriptive - analytical method, this study investigates the factors affecting security in the border cities of West Azerbaijan province. The results show that security in the border cities of Azerbaijan is tied with political, economic, social and physical issues. According to the results of AHP, among the existing factors, political and economic factors, each with .422 and .223 Points, had the greatest impact on security in the border cities of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border security
  • Border cities
  • west Azerbaijan