بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه بابلسر

3 واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان

چکیده

امنیت در هر منطقه و شهری موجب توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری و تزریق امکانات و تسهیلات زندگی به آن‌ها می‌شود. مفهوم امنیت در شهرهای مرزی کشورها، علاوه بر امنیت اجتماعی با امنیت مرزی نیز مواجه است. در این پژوهش ضرورت پرداختن به عوامل مؤثر در امنیت شهرهای مرزی ازآنجا مهم می‌باشد که اصولاً امنیت و توسعه رابطه متقابل و دوسویه دارند با افزایش امنیت شهرهای مرزی میزان سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی این شهرها افزایش می‌یابد و درنتیجه با بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای مرزی امنیت این شهرها هم ارتقاء می‌یابد؛ بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی عوامل مؤثر در امینت شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که امنیت در شهرهای مرزی استان آذربایجان با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی گره‌خورده است و با توجه به نتایج AHP در بین عوامل، عامل سیاسی و اقتصادی هرکدام با 422 /0 و 223 /0 امتیاز بیش‌ترین تأثیر را در امنیت شهرهای مرزی استان دارند.

کلیدواژه‌ها