نقش بازارچه مرزی در ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: بازارچه میلک)

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه زابل

چکیده

توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیت‌های سالم اقتصادی با حمایت و سرمایه‌گذاری دولت‌ها بر کارکرد امنیتی مرز تأثیر مثبت دارد. بازارچه‌های مرزی به‌عنوان یکی از اهرم‌های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای هم‌جوار در سال‌های گذشته، پیوسته تأثیر قابل‌توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند. ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولیدشده در مناطق مرزی به کشورهای هم‌جوار (با توجه به شرایط خاص افغانستان و پاکستان و عدم رشد تولید بالأخص در افغانستان) و واردات و تأمین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن هم‌جواری با مردم مرزنشین کشورها (با توجه به قرابت‌های قومی و طایفه‌ای) یا کشورهای هم‌جوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش‌ها و فرهنگ‌های اجتماعی و اسلامی و ملی به آن‌سوی مرز که از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی هستند همه و همه در سایه رشد بازارچه‌های مرزی میسر می‌شود. در همین راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی نقش بازارچه مرزی میلک در ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی روستاهای مرزی شهرستان هیرمند واقع در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی، روش انجام آن با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع نگرش به آن ساختاری- سیستمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان خانوار روستاهای پیرامون بازارچه میلک بودند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. برای تعیین اعتبار ابزار پژوهش از اظهارنظر استادان و متخصصان ذی‌ربط و برای تعیین پایایی آن از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 86/0 برای متغیرهای گوناگون به دست آمد که نشان بهینگی پرسشنامه داشت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS انجام‌گرفته است. نتایج نشان‌دهنده رابطه معنادار تا سطح 99 درصد در رابطه با اثرات بازارچه مرزی در تحقق پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Border Markets in Promoting Social and Economic Indicators in Border Villages of Sistan and Baluchistan Province (Case Study: Milak Border Market)

نویسندگان [English]

  • Sirous Ghanbari 1
  • Samaneh Sarani 1
  • Somayyeh Shahraki Dehsukhteh 2
چکیده [English]

Economic development of border areas and increasing frontiers' economic prosperity and income through healthy economic activity supported by public funding have a positive impact on the security function of border. Border markets as one of the important levers in creating jobs and developing trade relations with neighboring countries in recent years had consistently significant impact on economic activities. Creating jobs and income for people living in the border areas, exporting goods and products produced in the border regions to neighboring countries (according to the specific conditions in Afghanistan and Pakistan and the lack of production growth, especially in Afghanistan), importing and supplying needed livelihood goods for frontiersmen from the mentioned countries, establishing social security in the border areas, establishing good relations and good neighborliness with border countries (according to ethnic and tribal affinities), creating sustainable security on the borders, publishing and issuing social, cultural, Islamic, and national values over the borders, which is one of the main objectives of setting up border markets are all possible in the shadow of border markets growth. In this regard, the present study aimed to assess the role of Milk border markets in promoting social and economic indicators of villages in Hirmand border city in Sistan and Baluchistan. This study is of an applied research type. In terms of its nature and objectives, it has been conducted in descriptive-analytic method. The perspective towards present study is structural-systemic. The statistical population included households surrounding villages in Milk border market. A researcher-made questionnaire was used for data collection. To determine the validity of the research tools, ideas of professors and experts concerned were obtained and to determine its reliability, the internal consistency, using Cronbach's alpha was employed. Cronbach's alpha coefficient was estimated as .86 for various variables suggesting the optimality of the questionnaire. The data were analyzed using SPSS software. The findings indicated a significant relationship between the role of border markets and achieving social and economic stability in rural areas with 99% of confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Border markets
  • Social and economic development
  • Border villages
  • Milak
  • Sistan and Baluchistan Province