بررسی عوامل مؤثر بر توسعه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در شهرستان مرزی بازرگان

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی و پژوهشگر حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر

3 PhD Candidate in Crisis Management, Researcher, West Azerbaijan Police Command.

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که امروزه به‌عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه‌های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها می‌باشد که باعث گردیده ساکنین این مناطق به فعالیت‌های غیرقانونی نظیر (قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، اسلحه، سوخت و غیره) روی‌آورند. بازرگان یکی از شهرهای مرزنشین استان آذربایجان غربی و از همه مهم‌تر دروازه ورود به اروپا و بالعکس بوده و به‌عنوان مهم‌ترین منطقه نه‌تنها در سطح استان آ. غربی، بلکه در سطح کشور مورد طمع مافیای قاچاق و مواد مخدر و روان‌گردان قرارگرفته است. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان از مرز بازرگان پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان انتظامی شهرستان ماکو، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آ. غربی، کارکنان دادگستری، زندان، اصناف بازارچه مرزی و رانندگان ترانزیتی شهرستان‌های ماکو و بازرگان و به تعداد 130 نفر بوده که 96 نفر از اعضای جامعه آماری به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان از مرز بازرگان مشتمل بر 18 مؤلفه و چهار فرضیه تحقیق را تکمیل نمودند. یافته‌ها نشان می‌دهد گستردگی مرز زمینی، آلودگی نیروهای درگیر، ضعف در تجهیزات اداری و آموزش منابع انسانی و عدم نظارت دقیق در فرایند کنترل و بازرسی از عوامل تأثیرگذار در توسعه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در مرز بازرگان می‌باشد. نتایج حاصله بیانگر وجود بحرانی جدی در منطقه بوده که در پایان پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها