همگرایی قومی-مذهبی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مرز ایران و پاکستان

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

با توجه به مسائل و مشکلات موجود در مرزها و بروز ناامنی و تهدیدات امنیتی انتظامی مسئله اصلی این پژوهش مبتنی بر نقش همگرایی قومی -مذهبی مرزنشینان در امنیت پایدار مرز سراوان می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان و سران طوایف، نخبگان و افراد صاحب نفوذ بوده است. جامعه آماری پژوهش،65 نفر که به‌صورت هدفمند (انتخابی) می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1393-1388 و قلمرو مکانی آن مرز مشترک ایران و پاکستان در محدوده هنگ مرزی شهرستان سراوان بوده است. برای تعیین روایی ابزار تحقیق ازنظر اساتید و به‌منظور بررسی میزان پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. جهت بررسی فرضیات تحقیق نیز از آزمون‌های آماری تی استیو دنت، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد هر چهار فرضیه مطرح‌شده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفتند؛ یعنی بین همگرایی سیاسی، فرهنگی و ارزشی اقوام و مذاهب مرزنشین و امنیت پایدار مرز رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethno-Religious Integrity of Frontiersmen and Its Role in Sustainable Security of Iran-Pakistan Border

نویسندگان [English]

  • Nozar Aminsaremi 1
  • Alireza Mohammadiathar 2
  • Reza Talebi
چکیده [English]

Given the existing problems at the borders and the incidence of insecurity and threats, the main issue of this study is based on the role of ethnic - religious integration of frontiersmen in sustainable security of Saravan border. In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is a descriptive-survey study. The statistical population included 65 commanders and tribal leaders, intellectuals and influential people who were selected using purposive sampling method. The data were gathered via field study and through questionnaire and interview. The study was conducted during 2009-2014 in Iran-Pakistan common border within the city of Saravan border regiment. The validity of the research tools were confirmed by the professors and the reliability was calculated using Cronbach's alpha test. To test the hypotheses, t-tests, Pearson correlation coefficient, and Friedman test were employed. The results showed that all four hypotheses raised in this study were confirmed, that is, there is a significant relationship between sustainable security and political, cultural, and value integrity of ethnicities and religions living in the borders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrity
  • ethnicity
  • Frontiersman
  • Sustainable security
  • Iran-Pakistan border