بررسی علل و عوامل مؤثر بر قاچاق انسان در مرزهای آذربایجان غربی (هنگ مرزی ارومیه) 93-94

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رسته مرزبانی

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی علل و عوامل مؤثر بر قاچاق انسان در مرزهای آذربایجان غربی (هنگ مرزی ارومیه) انجام‌یافته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق 1000 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، از بین کلیه کارکنان پایور فرماندهی مرزبانی درجه 1 و 2، فرماندهان و جانشینان پاسگاه‌های مرزی (هنگ ارومیه) موردمطالعه می‌باشند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ 22 سؤالی محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بوده که پس از تائید روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 88/0 محاسبه و مورداستفاده قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های ضریب همبستگی پیر سون، تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ازجمله عوامل مؤثر درزمینۀ قاچاق انسان در مرزهای غربی کشور؛ سود سرشار ناشی از قاچاق انسان و موقعیت خاص جغرافیایی منطقه به‌عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌باشد، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت یگان‌های مرزی می‌تواند در کاهش این پدیده مجرمانه مؤثر واقع افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes and Factors Affecting Human Trafficking on the Borders of West Azerbaijan (Urmia Border Regiment)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavi 1
  • Mohammad Asadifar
  • Javad Jafari 2
چکیده [English]

The present study has been conducted aiming at investigating the causes and factors affecting human trafficking on the borders of West Azerbaijan (Urmia Border Regiment). This study is of a field study and survey research type and in terms of its objectives it is of an applied research study. The data were gathered using a closed Likert 5-scale questionnaire. In its design, the nominal questions for respondents' personal characteristics and ordinal questions for the measurement of the concepts contained in the assumptions were employed. The statistical population of the study included 1,000 individuals. The sample size was estimated as 278 individuals using Morgan table. The participants were selected using stratified random sampling method compatible with the sample size. They were selected among the cadre personnel of Border Guard Command 1 and 2, commanders and successors of outposts (Urmia Border Regiment). The research instrument was a researcher-made 22-item questionnaire with five-item on the Likert scale. Its content validity was confirmed by the experts and the reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (α=.88). The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis and SPSS software. The results show that among the factors on human trafficking in the country's western borders are the profits from human trafficking and geographical position as a bridge connecting Asia to Europe. Investment, creating job opportunities and strengthening border units can be effective in reducing this criminal phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human trafficking
  • Organized crime
  • Border
  • Northwest