بررسی علل و عوامل مؤثر بر قاچاق انسان در مرزهای آذربایجان غربی (هنگ مرزی ارومیه) 93-94

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رسته مرزبانی

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی علل و عوامل مؤثر بر قاچاق انسان در مرزهای آذربایجان غربی (هنگ مرزی ارومیه) انجام‌یافته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق 1000 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه، از بین کلیه کارکنان پایور فرماندهی مرزبانی درجه 1 و 2، فرماندهان و جانشینان پاسگاه‌های مرزی (هنگ ارومیه) موردمطالعه می‌باشند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ 22 سؤالی محقق ساخته با مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بوده که پس از تائید روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 88/0 محاسبه و مورداستفاده قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های ضریب همبستگی پیر سون، تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ازجمله عوامل مؤثر درزمینۀ قاچاق انسان در مرزهای غربی کشور؛ سود سرشار ناشی از قاچاق انسان و موقعیت خاص جغرافیایی منطقه به‌عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌باشد، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت یگان‌های مرزی می‌تواند در کاهش این پدیده مجرمانه مؤثر واقع افتد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی