عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی (موردمطالعه شهرستان گرمی)

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 ، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی می‌باشد. این تحقیق، ازلحاظ هدف توسعه‌ای و ازلحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورداستفاده درروش پیمایشی پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی بخش مرزی موران شهرستان گرمی می‌باشد (9785N=)، که از این میان تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب‌شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 70/0 الی 79/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد مهم‌ترین عوامل بهبود امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی در منطقه موردمطالعه شامل چهار مؤلفه (تقویت نهادی و تمرکز بر عدالت محوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای آگاهی، رونق اقتصادی و تقویت امنیت روانی و احساس تعلق مکانی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار (84/56) می‌باشد. و درنهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادها کاربردی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Contributing to the Enhancement of Border Security from the Perspectives of Local Residents (Case Study: City of Germi)

نویسندگان [English]

  • Vakil Heidari Sareban 1
  • Sharareh Saeb 2
چکیده [English]

The present study aimed at examining the factors contributing to the enhancement of border security from the perspectives of local residents. In terms of its objectives the present study is of a developmental study and in terms of its nature it is a descriptive-analytic and survey research type. The data were collected using survey and document studies. The research tool in survey method was questionnaire. The statistical population in this study included all villagers above 15 years living in the rural areas, in the border city of Moran in Germi (p = 9785). Of these, 370 individuals were selected as a sample size using Cochran's formula. The face validity of the questionnaire was confirmed by the panel of experts. The pilot study was run in a similar region with 30 questionnaires. The reliability of the questionnaire in various parts has been calculated using TTPT software and Cronbach's alpha (α = .70 - .79). Factor analysis was employed for data analysis. The results of the study indicated that the most important factors contributing to the enhancement of border security include the four following components: institutional strengthening and focusing on justice, strengthening social capital and knowledge, economic boom and strengthening the psychological security and a sense of place attachment. The explained variance and cumulative variance by these components was 56.84. Finally, some practical suggestions have been offered based on the research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • border security
  • Social Development
  • rural development
  • City of Germi