عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی (موردمطالعه شهرستان گرمی)

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 ، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی می‌باشد. این تحقیق، ازلحاظ هدف توسعه‌ای و ازلحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورداستفاده درروش پیمایشی پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی بخش مرزی موران شهرستان گرمی می‌باشد (9785N=)، که از این میان تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب‌شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم‌افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 70/0 الی 79/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد مهم‌ترین عوامل بهبود امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی در منطقه موردمطالعه شامل چهار مؤلفه (تقویت نهادی و تمرکز بر عدالت محوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای آگاهی، رونق اقتصادی و تقویت امنیت روانی و احساس تعلق مکانی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار (84/56) می‌باشد. و درنهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادها کاربردی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها