تحلیل عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاهای مرزی (مطالعه موردی: روستاهای مرزی دهستان چالدران جنوبی)

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

تلاش به‌منظور ایجاد رفاه، ارتقاء معیشت و دست‌یابی به زندگی بهتر ازجمله اهداف اجتماعی بشر به‌منظور ماندگاری در کلیه عرصه‌های سکونتگاهی است. ازاین‌رو افراد در راستای فرار از مشکلات و تنگناهای موجـود در محلِ سکونت خویش و همچنین برخورداری از خوشبختی و آنچه حق طبیعی انسـان برای ادامـه زندگی قلمداد می‌گردد؛ به فضای سکونتگاهی دیگر مهاجرت می‌کنند. در راستای این روند جمعیتی؛ روستائیان مناطق به‌منظور استفاده از امکانات معیشتی-رفاهی و نیز در جهت یافتن شغل و ایجاد درآمد مکفی، دست به مهاجرت می‌زنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاهای مرزی دهستان چالدران جنوبی پرداخته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی – تحلیلی، مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی‌های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق 542 خانوار روستایی با جمعیت 2901 نفر در 8 روستای مرزی دهستان چالدران جنوبی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 بوده است. به‌منظور تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول اصلاح‌شده کوکران تعداد 148 سرپرست خانوار به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل که 45 متغیر آشکار (شاخص) در قالب چهار متغیر نهفته (عامل) شامل: اقتصادی؛ اجتماعی؛ کالبدی و جغرافیایی و اقلیمی مدنظر قرارگرفته شد که نتایج آزمون حکایت از پیش‌ترین دلیل مهاجرت در روستاهای مرزی عوامل اقتصادی می‌باشد. به‌طوری‌که پایاترین متغیرها، دو متغیر بیکاری و عدم رضایت از درآمد حاصل از انجام فعالیت‌ها مانند (دامداری، زراعت و ...) با مقدار 2R (مجذور همبستگی چندگانه) 0.44 و 0.43، بیش‌ترین تأثیر را در امر مهاجرت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Factors Affecting the Emigration in Border Villages (Case Study: Border Villages of South Chalderan District)

نویسندگان [English]

  • Adel Brooki Milan
  • Jamshid Einali
چکیده [English]

Efforts for promoting the welfare, livelihood and achieving a better life are among the human social goals for sustainability in all settlement areas. Therefore, in order to escape from the problems and bottlenecks in their home town and also enjoying happiness, what is considered as the natural right of human to survive, people immigrate to other residential places. In line with these population trends, people decide to emigrate from rural areas in order to use the livelihoods and welfare and also to find jobs and adequate income. Hence, the present study aims at examining and analyzing the effective factors on emigration from rural border areas in south Chalderan district. The research method in this study is descriptive-analytic based on documentary sources, field studies and questionnaires. Based on the census conducted in 2011, the statistical population included 542 rural families consisting of 2901people in 8 border villages of south Chalderan district. Using the revised version of Cochran formula, 148 householders were selected as the samples of the study. The results of confirmatory factor analysis obtained from LISREL software, 45 obvious variables (index) in the form of 4 hidden variables (factor), including economic, social, physical and geographical and climatic factors were taken into considerations and results indicated that the main reason for emigration was economic factors. The most reliable variables were unemployment and dissatisfaction with the amount of income from the activities such as livestock, agriculture, etc. and they had the most effect on emigration with the squared multiple-correlation (R^2) of .44 and .43.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emigration
  • Border villages
  • Economic reasons
  • South Chalderan district