بررسی تأثیر مدیریت اقوام بر امنیت مرزهای کشور (مطالعه موردی اقوام ترکمن شهرستان‌های گنبد و بندر ترکمن)

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امروزه امنیت به‌عنوان مهم‌ترین موضوع و موتور محرک توسعه‌یافتگی مطرح‌شده است. با نگرش به این‌که اقوام مختلف و اقلیت‌های مذهبی در حساس‌ترین حوزه‌های راهبردی و دیواره مرزی کشور اسکان دارند و عقبه آنان در بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری کمیت ملی قرار دارد. این پژوهش باهدف شناسایی رابطه قومیت و امنیت در مرزهای ایران و ترکمنستان (با تأکید بر قوم ترکمن)» و مدیریت اقوام در امنیت مرزها انجام‌گرفته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته طیف پنج گزینه‌ای لیکرت و برای تعیین اعتبار پرسشنامه ازنظر خبرگان و نخبگان بااطلاع به حوزه تحقیق (تکنیک اعتبار صوری) و برای تعیین میزان پایایی سؤالات در مرحله پیش‌آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری شامل اقوام ترکمن شهرستان‌های گنبد و بندر ترکمن بوده است. جهت محاسبه حجم نمونه پژوهش، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر انتخاب و برای دستیابی به جامعه نمونه از روش تصادفی و برای تحلیل دادها از نرم‌افزار (SPSS) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که فرض شماره یک تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین اقوام ترکمن و ایجاد امنیت در مرز ایران و ترکمنستان مورد تائید قرار می‌گیرد. در خصوص فرضیه دوم: با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون t می‌توان ادعا نمود که بین سطح معیشت مرزنشینان و امنیت مرز ایران و ترکمنستان رابطه معناداری وجود دارد. در خصوص فرضیه سوم: با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون t می‌توان ادعا نمود که در سطح اطمینان 95%، چون سطح معناداری (206/0=sig) بزرگ‌تر از سطح معناداری (05/0) هست لذا فرضیه پژوهشی تحقیق به تائید نمی‌رسد. بیشترین تأثیر مربوط به معیشت اقوام در ایجاد امنیت مرزها بوده و کمترین تأثیر مربوط به مشترکات فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of the Country's Ethnic Groups Management on Border Security (Case Study: Turkmen Ethnic Groups in Gonbad and Bandar-e Turkmen Towns)

نویسنده [English]

  • Reza Kazemi
چکیده [English]

Today, security has been raised as the most important issue and a driving engine for development. With the attitude that the various ethnic groups and religious minorities have been accommodated in the most sensitive strategic zones and border wall, and their background is outside the scope and effectiveness of national sovereignty, this study has been conducted aiming at identifying the relationship between ethnicity and security in Iran and Turkmenistan borders (emphasizing on Turkmen ethnic groups) and ethnic groups management in borders security.
The methodology is of a descriptive-analytic and survey research type. A five-option Likert scale researcher-made questionnaire was employed for data collection. The validity (face validity) of the questionnaire was confirmed by the experts and the reliability of the questionnaire in pre-test stage was calculated using Cronbach's alpha. The statistical population consisted of Turkmen ethnic groups in Gonbad and Bandar-e Turkmen towns. The sample size was set at 350 individuals using Morgan Table and simple random sampling method. The data analysis was run by SPSS software. The results show that the first hypothesis, regarding the relationship between Turkmen ethnic groups and establishing security in the Iran and Turkmenistan border, is confirmed. According to the obtained results from t-test, it can be claimed that the second hypothesis is not confirmed since the Sig. value (sig. = .206) is greater than .05 at 95% confidence level. Regarding border security, the greatest impact was on the livelihoods of people and the least impact was on the cultural commonalities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic groups management
  • Border
  • frontiersmen
  • Security
  • ethnicity
  • Turkmen ethnic group