ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها، حمله هوایی موشکی وسیع در شروع و طول درگیری به تأسیسات -حیاتی، حساس و مهم نظامی، غیرنظامی و حتی نقاط مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و... امری عادی تلقی می‌شود. به دلیل قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیای خاص، این سرزمین همواره در معرض انواع مخاطرات انسانی (جنگ) و طبیعی بوده و بدین‌سان تلفات و خسارت‌های زیادی را شاهد بوده است. با توجه به‌شدت آسیب‌پذیری و کاهش ضریب امنیت استان‌های مرزی یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش ضریب امنیتی و توسعه این مناطق اجرای سیاست‌ها و طرح‌های پدافند غیرعامل است. لذا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل هست. روش پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک SWOT استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حال حاضر شهر مرزی سرپل ذهاب فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تأمین امنیت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات از سوی دشمن هست. بنابراین جهت توسعه پدافند غیرعامل در شهر مرزی سرپل ذهاب راهکارهای ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی