ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها، حمله هوایی موشکی وسیع در شروع و طول درگیری به تأسیسات -حیاتی، حساس و مهم نظامی، غیرنظامی و حتی نقاط مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و... امری عادی تلقی می‌شود. به دلیل قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیای خاص، این سرزمین همواره در معرض انواع مخاطرات انسانی (جنگ) و طبیعی بوده و بدین‌سان تلفات و خسارت‌های زیادی را شاهد بوده است. با توجه به‌شدت آسیب‌پذیری و کاهش ضریب امنیت استان‌های مرزی یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش ضریب امنیتی و توسعه این مناطق اجرای سیاست‌ها و طرح‌های پدافند غیرعامل است. لذا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل هست. روش پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک SWOT استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در حال حاضر شهر مرزی سرپل ذهاب فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تأمین امنیت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات از سوی دشمن هست. بنابراین جهت توسعه پدافند غیرعامل در شهر مرزی سرپل ذهاب راهکارهای ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Structure of Sar-e Pol-e Zahab Border Town for Passive Defense Planning

نویسندگان [English]

  • Behnaz Amin Nayyeri 1
  • Mahnaz Akbari 2
چکیده [English]

Due to the changing nature of wars, large-scale aircraft missile attacks to the vital, critical and military facilities, civilians and even parts of residential, official, commercial and educational areas at the beginning and during the war are considered to be common. Because of the location of Iran in a particular geographical situation, this country has always been exposed to human (war) and natural hazards, and thus suffered from the losses and damages. Given the severity of vulnerability and the reduction of security rate in border provinces, one of the most effective strategies for increasing the security factor and developing these areas is the implementation of passive defense policies and designs. Therefore, the main objective of the present study is the assessment of the construction Sar-e Pol-e Zahab Border Town for passive defense planning. In terms of its nature the present study is of a descriptive-analytic research type and in terms of its objectives it is an applied research study. The SWOT technique has been employed for achieving the objectives of the study. The results indicate that currently Sar-e Pol-e Zahab border town lacks a comprehensive defense program for providing the city and citizens with security at the time of attacks by the enemy. Therefore, some solutions have been proposed for the development of passive defense in the border town of Sar-e Pol-e Zahab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • City Structure
  • Sar-e Pol-e Zahab border town
  • SWOT Model