تحلیل نقش مبادلات مرزی در توسعه شهری، مطالعه موردی شهر مرزی بانه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه علمی کاربردی بانه

چکیده

در سراسر مرزهای کشور سکونتگاه‌هایی (شهری- روستایی) وجود دارد که معیشت غالب آن‌ها بر پایه مبادلات بازرگانی می‌باشد. این نوع از فعالیت به‌نوبه خود باعث تغییرات مختلف اقتصادی، فضایی و اجتماعی در این قبیل از شهرها شده که این تغییرات خود پیامدهای مختلفی نیز به همراه داشته است. در این راستا دولت در سال 1372 اقدام به تأسیس بازارچه‌های مرزی نمود تا علاوه بر کاهش امر قاچاق، بتواند باعث کاهش بیکاری و مهاجرت‌های برون منطقه‌ای نیز شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که بازارچه‌های مرزی و اقتصاد مبادلاتی چه نقشی در تغییرات شهری ایفا می‌نمایند در این بررسی شهر بانه به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. اگرچه بخش زیادی از اقتصاد این شهر هنوز بر پایه قاچاق و اقتصاد مبادلاتی غیررسمی است و سابقه‌ای دیرینه در این شهر دارد اما با تأسیس بازارچه‌های مرزی بخشی از اشتغال غیررسمی جای خود را به مبادلات مرزی رسمی و قانونی داده است. بر این اساس در تحقیق حاضر به بررسی بازتاب‌های مبادلات مرزی از سال 1375 الی 1395 در شهر بانه پرداخته‌شده است. جهت تحلیل این تغییرات از تکنیک SWOT استفاده‌شده است. در شهر بانه با سه دسته تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فضایی روبرو هستیم که با توجه به نقش مبادلات مرزی موردبررسی قرارگرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان‌دهنده تأثیر گسترده مبادلات مرزی بر توسعه فضایی، اقتصادی و اجتماعی این شهر می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل سوات نیز نشانگر این مطلب است که مبادلات مرزی بانه اگرچه تأثیراتی را بر توسعه شهری داشته است اما به دلیل وابستگی به قاچاق که مهم‌ترین تهدید مبادلات مرزی در بانه می‌باشد مانع از دستیابی به توسعه پایدار شهری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Cross-Border Transactions in Urban Development (Case Study: Border City of Baneh)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasiri Hendkhaleh 1
  • Es'hagh Jalalian 1
  • Ali Ahmadi 2
چکیده [English]

The most stable element in Iran's national security in the past centuries was geography of this country that, in one hand, placed Iran in the center of its surroundings and, on the other hand, it does not practically and geographically belong to any of its surrounding areas. Iranian ethnic groups with their own cross-border sequences in Azerbaijan, Turkey, Afghanistan and Turkmenistan have been the result of such a historic experience for ethnic groups. Therefore, the security of international borders and frontiersmen of Iran and Azerbaijan border in particular is heavily influenced by the surrounding territories and the guarantee of its realization is the management and security of the borders. This study seeks to examine the factors that influence the border management between Iran and Azerbaijan, which include geographic, defense, and economic factors, and leave a great impact on the environment of the two countries. Something that can be found is that despite having some opportunistic issues due to related to the legal regime of the Caspian Sea boundaries, the conflict of Nagorno-Karabakh and America's presence, the relations between Iran and Azerbaijan will be faced with significant challenges. In this study, the data were gathered through library studies (articles and books) and the research methodology is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • Iran
  • borders
  • Azerbaijan
  • Optimal management