نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی را موردبررسی قرار می‌دهد. روش‌شناسی ایـن پـژوهش، تحلیلی - توصیفی و پیمایشی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی (استفاده از ابـزار پرسـشنامه) می‌باشد. در این پرسشنامه اطلاعات مربوط به سؤالات عمومی به‌صورت باز و دو ارزشی و چند ارزشی و برای سؤالات تخصصی از طیف لیکرت شامل پنج گزینه (خیلی کم – کم- متوسط-زیاد-خیلی زیاد) استفاده شد. در این راستا جامعه آماری تحقیق مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می‌باشند و حجم نمونه تعداد 200 پرسشنامه است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده با توزیع پرسشنامه از مردم این مناطق جمع‌آوری‌شده است. شاخص‌های موردبررسی نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی شامل 5 مؤلفه: نقش فرهنگی، نقش اجتماعی، نقش سیاسی، نقش اقتصادی و نقش امنیتی در قالب 25 گویه هستند و برای تجزیـه تحلیـل داده‌ها از نرم‌افزارهای GIS10.1, SPSS 20 و LISREL8.8 استفاده شد. نتایج تحقیق تأییدکننده نقش بسیج در تأمین مناطق مرزی در حالت معنی‌داری بسیار بالا است و نشان می‌دهد که بسیج با کمک و سازندگی و شناسایی ضعف‌ها و تهدیدها در ایجاد همبستگی و تحرک توسعه در شهرها و روستاهای مناطق مرزی به ایفای نقش می‌پردازد و درنهایت در شکل‌گیری تأمین امنیت پایدار مناطق می‌تواند نقش قابل‌توجهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی