بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه شغلی کارکنان فرماندهی دریابانی چابهار در سال (94-1393)

نویسندگان

چکیده

عوامل انسانی در محیط کاری در معرض فشارهای روانی و عصبی زیادی قرار دارند که آثار سوء فراوانی بر عملکرد آنان می گذارد. انگیزش شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. انگیزه و رضایت شغلی عاملی است که سبب افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی کارکنان کادر فرماندهی دریابانی چابهار انجام شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف جزءتحقیقات کاربردی واز نظر ماهیت جزء تحقیقات پیمایشی است. روش این تحقیق ، توصیفی- تحلیلی است. حجم کل جامعه 550 نفر بوده که نمونه شامل 230 نفر از کارکنان فرماندهی دریابانی چابهار به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از « پرسشنامه محقق ساخته» جمع‌آوری شدندکه پایایی ابعادآن براساس آلفای کرونباخ بالای 7/0 محاسبه شد وروایی آن به شیوه روایی محتوا مورد تأیید اساتیدصاحب نظر قرارگرفت.به منظورتحلیل داده ها به منظور بررسی فرضیه های مورد نظر از آزمون t تک نمونه ای و برای تعیین اولویت های عوامل نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی ، شغلی، نوع کار و ویژگی های خانوادگی کارکنان کادر فرماندهی دریابانی چابهار بر تقویت انگیزه شغلی آنان تاثیر مثبتی دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، چنین بر می آید که ارتقای کارکنان در ابعاد ویژگی های فردی ، شغلی و نوع کار انان و همچنین کمک به وضعیت معیشیتی و توجه به ابعاد خانوادگی انان می تواند تاثیر مثبتی در ارتقای انگیزه شغلی کارکنان داشته باشد همچنین فرضیه پنجم تحقیق رد شد یعنی اینکه اولویت های انگیزشی کارکنان فرماندهی دریابانی چابهار متفاوت از هم نمی باشد.

کلیدواژه‌ها