بررسی تطبیقی نقش تعدیلی فرجه سازمانی بر رابطه جوسازمانی و خلاقیت در پلیس مرزبانی استان‌های بوشهر و هرمزگان

نویسندگان

چکیده

تحولات و دگرگونی‌های جامعه امروزی، سازمان‌ها را وادار ساخته تا برای زیستن در محیط متغیر و بی‌ثبات پیرامون خود به خلاقیت روی آورده و اهداف، گرایش‌ها و علایق خود را در راستای دستیابی به آن هدایت نمایند. از دیگر سوی، خلاقیت خود نیازمند فضایی مناسب است که ترکیب مطلوبی از عوامل مختلف را در شرایطی معین برای نیل به اهدافی خاص فراهم می‌آورد. لذا هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی نقش تعدیلی فرجه سازمانی بر رابطه جوسازمانی و خلاقیت در پلیس مرزبانی ناجا می‌باشد. پژوهش حاضر از انواع پژوهش‌های پیمایشی و در سطح تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان پلیس مرزبانی ناجا در استان‌های بوشهر و هرمزگان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران 366 نفر تعیین شد و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردید. بر اساس یافته‌ها، بین دو متغیر جوسازمانی و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ضمن اینکه متغیر فرجه سازمانی بر چگونگی رابطه‌این دو متغیر دارای نقش تعدیل‌کننده می‌باشد. همچنین بر اساس یافته‌های تحقیق متغیر خلاقیت درحالی‌که با بُعد حمایت دارای بیشترین رابطه مثبت معنادار و با بُعد همبستگی دارای رابطه مثبت و معنادار است با بُعد فشار کاری دارای رابطه معکوس می‌باشد. عطف به رابطه مثبت و معنادار بین جوسازمانی و نوآوری، هر چه محیط و جوسازمانی منعطف‌تر باشند و مدیران قادر باشند آزادی عمل بیشتری برای کارکنان فراهم آورند میزان خلاقیت و نوآوری در کارمندان بیشتر خواهد بود. همچنین با توجه به رابطه مثبت بین جوسازمانی و نوآوری به‌وسیله فرجه سازمانی، سطح بهینه‌ای از فرجه برای سازمان مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Moderating Effect of the Organizational Deadlines on the Relationship between Organizational Atmosphere and Creativity in Bushehr and Hormozgan Provinces Border Police

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Parhizgar
  • Saideh Siadat
  • Alireza Pirali
چکیده [English]

The changes and developments in the contemporary society have made the organizations to make creativity in order to live in a changing environment and unstable surroundings and to direct their goals, attitudes and interests along with the achievement of those objectives. On the other hand, creativity requires an appropriate space that provides a good combination of different factors in certain circumstances for achieving specific goals. Therefore, the present study aims at conducting a comparative study of the moderating effect of the organizational deadlines on the relationship between organizational atmosphere and creativity in I.R.I. Border Guard Police. The present study is of an applied and survey research type. The statistical population included all the staff members of I.R.I. Border Guard Police in Bushehr and Hormozgan Provinces. The sample size was estimated as 366 individuals using Cochran formula. The individuals were selected using simple random sampling method. According to the obtained results, there is a positive and significant relationship between the two variables of organizational atmosphere and creativity. In addition, organizational deadline has a moderating effect on the relationship between these two variables. According to the findings, meanwhile, while the creativity variable has the most significant and positive relationship with the dimension of support and has a significant and positive relationship with the dimension of solidarity, it has an inverse relationship with the dimension of working pressure, turning to the positive relationship between organizational atmosphere and innovation. The more the environment and organizational atmosphere are flexible and the managers are able to provide freedom for staff members, the more creativity and innovation will be among the employees. Also, according to the positive relationship between organizational atmosphere and innovation by the organizational deadline, the optimal level of deadline is appropriate for the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Organizational atmosphere
  • Organizational deadline
  • Border guard police