قاچاق کالا و ارتباط آن با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی (نمونه موردی: شهرستان میناب)

نویسنده

چکیده

قاچاق کالا یکی از انواع قاچاق است که تقریباً در تمام مناطق مرزی کشور وجود دارد. اما در مناطق مرز دریایی استان هرمزگان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و نزدیکی به مراکز اقتصادی کشور امارات متحده عربی بیشترین قاچاق کالا وجود دارد. هدف مقاله بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتکاب به قاچاق کالا در شهرستان میناب است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و برداشت میدانی استفاده ‌شده است. درروش میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه و مشاهده حضوری اطلاعات موردنیاز گردآوری‌شده است. تمام افراد بالای 18 سال شهرستان میناب جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران محاسبه و برابر با 383 نفر است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌صورت کمی و با استفاده از آزمون T در نرم‌افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین اشتغال و بیکاری، فقر، محرومیت منطقه و سطح تحصیلات با ارتکاب به قاچاق کالا است. یعنی هرچه نرخ بیکاری بالاتر، وضعیت فقر بدتر و به‌طورکلی محرومیت منطقه بیشتر زمینه ارتکاب به قاچاق در این منطقه بیشتر می‌شود. و بسیاری از قاچاقچیان کالا از روی فشار اقتصادی و بیکاری مجبور به این کارشده‌اند و رنج و خطر آن را به جان خریده‌اند. یکی از پیامدهای قاچاق برای این افراد تنزل جایگاه اجتماعی آن‌ها بین مردم است. مهم‌ترین راهکارهای اساسی ریشه‌کنی پدیده قاچاق به‌ویژه قاچاق کالا در این شهرستان محرومیت‌زدایی از طریق ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و مبارزه با فقر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smuggling and Its Relation to Social and Economic Characteristics of Border Areas (Case Study: Minab City)

نویسنده [English]

  • Mahmoud Dehghan
چکیده [English]

Smuggling is one of the types of trafficking that exists in almost all border regions of the country. However, in the maritime border areas of Hormozgan province, because of the special geographical and economic condition and the proximity to the United Arabic Emirates, these areas have the largest amount of smuggling. This paper explores the relationship between socioeconomic factors and smuggling goods in the city of Minab. The methodology of this study is descriptive-analytic and it is of a survey research type. The data were gathered through library and field studies. In library study phase, the required data were obtained via questionnaire and observations. The statistical population of the study included all over 18-year-old individuals of Minab City. The sample size was estimated as 383 individuals using Cochran formula. The data were analyzed quantitatively using t-test in SPSS software. The results indicated a significant relationship between employment and unemployment, poverty, exclusion area and level of education and committing smuggling. That is to say, the higher the unemployment rate is, the poverty situation is worse and generally the higher is the deprivation in the region, more trafficking is grounded in the region. Many smugglers of goods were forced to smuggling due to the economic pressure and unemployment and took the risk of its suffering and danger. One of the consequences of trafficking for smugglers is the decline in social status among people. The basic strategies to eradicate the phenomenon of trafficking, especially trafficking of children in this city, are overcoming deprivation through the creation of sustainable employment opportunities and combating poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling
  • Socioeconomic Factors
  • Border
  • Minab city