عوامل مؤثر نفوذ وهابیت در بین مرزنشینان شهرستان خواف (1395)

نویسندگان

چکیده

گرایش به وهابیت در مرزنشینان شرق کشور سال‌هاست که یکی از دغدغه‌های مسئولین سیاسی و امنیتی است و بدین‌جهت پیشگیری از نفوذ تفکرات و اندیشه‌های مخرب وهابیت درگرو شناخت عواملی است که موجب گسترش و ترویج این نحله در کشور شده است. شناخت این عوامل در کنترل‌های ناامنی و جرائم بسیار مؤثر است. با توجه به ویژگی موضوع موردبررسی، در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی با تکنیک جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت پیمایشی استفاده می‌شود. ازاین‌رو ابتدا توصیفی از وضعیت موجود نفوذ گروه‌های تکفیری در شهرستان خواف ارائه می‌شود و سپس با استفاده از روش پیمایشی، اطلاعات از جامعه آماری جمع‌آوری می‌گردد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان، مدیران و فرماندهان انتظامی و مرزبانی، دستگاه‌های قضایی و نهادهای سیاسی-امنیتی استان با محوریت شهر خواف می‌باشد که البته مطالعات اولیه حجم جمعیت جامعه را حدود 290 نفر نشان می‌دهد. بر این اساس بر پایه جدول مورگان تعداد نمونه‌ها 165 نفر برآورد شد که به تعداد 180 نفر برای گرایش نمونه‌ها به نرمال بودن ارتقاء یافت. در خصوص نمونه‌گیری از جامعه آماری از روش نمونه‌گیری احتمالی سیستماتیک استفاده می‌شود و در نهایت نیز داده‌ها با استفاده از آزمون تی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق نفوذ گروه‌های وهابی و تکفیری در بین مرزنشینان خواف، (گرایش و جذب مرزنشینان به گروه‌های تکفیری و وهابیون) به‌عنوان متغیر وابسته و پنج حوزه فعالیت‌های اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اختلاف‌افکنی در بین شیعه و سنی و رسانه‌ای به‌عنوان متغیرهای مستقل موردبررسی قرارگرفته است. مقیاس: ترتیبی و سنجش از طریق طیف پنج گزینه‌ای لیکرت انجام‌گرفته است. نتایج نشان داد مهم‌ترین عامل در نفوذ و گسترش تفکرات وهابی در بین مردم مرزنشین شهرستان خواف به ترتیب فعالیت‌های اختلاف‌افکنی بین شیعه و سنی، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های رسانه‌ای بیشترین تأثیر را از حیث ضرایب بتا در نفوذ وهابیت و گروه‌های تکفیری در بین مرزنشینان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on the Influence of Wahhabism in the Border City Khaf (2016)

نویسندگان [English]

  • Davood Mazari
  • Soroush Amiri
  • Davood Doagouyan
چکیده [English]

Having tendency towards Wahhabi among the East frontiersmen has long been one of the main concerns of politicians and security officials. Therefore, the prevention of the destructive thoughts and ideas of Wahhabism depends on the understanding of the factors that promote this school of thought in the country. Understanding these factors in controlling insecurity and crime is very influential. Due to the characteristics of the issue under the study, a descriptive-analytic method through data collection technique using survey method was employed. Therefore, first a description of the Takfiri groups' influence status quo in the city of Khaf is presented and then the data are collected from the population using the survey method. The population of the study included all the experts, managers and commanders of law enforcement and border police, judicial systems and political-security institutions focusing on the city of Khaf. The initial studies specified the population size of the study as about 290 people. Accordingly, using Morgan Table, 165 individuals were estimated as the sample size of the study. This number was increases to 180 for normalizing the samples. The sampling of the population was done using systematic probability sampling method. Finally, the data were analyzed by t-test and multivariate regression. In this study, the influence of Wahhabi and Takfiri groups among Khaf frontiersmen (the tendency and absorption of frontiersmen in Takfiri and Wahhabi groups) is considered as the dependent variable and the five areas of economic, cultural, and political activities and making conflicts between Shiites and Sunnis and media activities were examined as independent variables. The ordinal scale and measurement were conducted through the five-option Likert scale. The results showed that the most important factors in the influence and spread of Wahhabi thoughts among the frontiersmen in the city of Khaf were Shia-Sunni conflicts, economic activities, political activities, and cultural activities, respectively. And media activities had the greatest impact in terms of the influence of the Wahhabi and Takfiri groups in the beta coefficients among the frontiersmen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wahhabi
  • Takfiri groups
  • frontiersmen
  • Khorasan Razavi
  • Khaf
  • Security