تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار: مطالعه موردی مناطق مرزی استان کردستان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در بین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژه‌ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تأمین کند. چراکه نحوه پاسخگویی به این نیاز تأثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ‌تر می‌کند. تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش مشارکت مردم در تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزی استان کردستان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) بهره گرفته‌شده است. جامعه آماری 4 شهرستان مرزی استان کردستان (مریوان، سقز، بانه، سروآباد) و حجم نمونه 100 پرسشنامه است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده است. مؤلفه‌های موردبررسی شامل مشارکت مردم، مسئولیت‌پذیری، اعتماد، قانون‌گرایی است که در 22 گویه مورد تحلیل قرارگرفته است. ابزار تجزیه تحلیل داده‌ها برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه‌ها در تأمین امنیت از مدل‌سازی معادلات ساختاری (LISREL) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه اعتماد به‌عنوان تأثیرگذارترین عمل در تحقق امنیت منطقه هست؛ و هرچقدر میزان مشارکت مردمی با نهادهای امنیتی بیشتر باشد منطقه دارای امنیت بیشتری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Public Participation in Achieving Sustainable Security (Case Study: Border Areas of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Mirnajaf Mousavi 1
  • Rahim Rahimi 2
چکیده [English]

Among various issues, security has a special position in peace and enhancing the quality of human life. Human beings have always tried to meet these basic needs throughout history. Because the ways to meet these needs have a direct impact on the satisfaction of other needs and it highlights the need for this discussion and research on security. The present study aims to explaining the role of public participation in achieving sustainable security in the border areas of Kurdistan Province. This study is of a descriptive-analytic research type. The library and field studies (a researcher-made questionnaire) were employed for data collection. The statistical population consisted of 4 border towns in Kurdistan province (Marivan, Saqez, Baneh, Sarvabad). The sample size contained 100 copies of questionnaire. The participants were selected using random sampling method. The examined factors included public participation, accountability, trust, and rule of law that have been analyzed in 22 items. The Data analysis tool to evaluate the effectiveness of each component in securing was the structural equation modeling (LISREL). The results show that "trust" is considered as the most influential factor in achieving regional security practice; and whatever the turnout the greater the security will be more secure and that as the people's participation level with security agencies increases security will be more in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Security
  • Public Participation
  • border areas
  • Trust
  • Security agencies