شناسایی عوامل مؤثر بر بروز بحران‌های قومی در مناطق مرزی و آسیب‌های ناشی از آن (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه اهمیت مرزها و مناطق مرزی، ضرورت امنیت را ایجاب می‌نماید و جهت ایجاد امنیت مرزها، نقش قومیت‌های ساکن در حاشیه مرزها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بحث قومیت یکی از موضوعات مهم در ساختارها، مباحث و چالش‌های سیاسی و امنیتی می‌باشد. ایران کشوری متنوع ازنظر قومی است و اکثر گروه‌های قومی در مناطق مرزی کشورمان استقرار یافته‌اند. ازاین‌رو شناسایی آسیب‌های مناطق مرزی با تأکید بر مسائل قومی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که این ضرورت هدف تحقیق را در استان آذربایجان غربی روشن می‌سازد. روش تحقیق در این مطالعه کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های این تحقیق از آزمون‌های آماری فریدمن، رگرسیون و تی تک نمونه‌ای استفاده گردیده است. حجم نمونه نیز 300 نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه می‌باشد. یافته‌های تحقیق بر اساس آزمون رگرسیون حاکی از آن است که فقر و محرومیت شدید در مناطق مرزی؛ عدم تقسیم شغل‌های مدیریتی بین اقوام مختلف و عدم تثبیت سیستم دموکراتیک (وجود نظام مدیریتی تمرکزگرا) به ترتیب با ضریب بتای 0.721؛ 0.607 و 0.566 بیش‌ترین تأثیر را در بروز بحران‌های قومی در مناطق مرزی موردمطالعه دارند. همچنین مهم‌ترین بحران‌های قومی در مناطق مرزی موردمطالعه بر اساس متغیرهای مورد مطالعه نیز درگیری و منازعات قومی، عملیات و شورش‌های قومی علیه دولت مرکزی و نفوذ کشورهای بیگانه و بزرگ جلوه دادن این شورش‌ها می‌باشند که ارزش آزمون فریدمن آن‌ها به ترتیب برابر با 13.98، 12.57 و 11.21 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of the Factors Affecting Ethnic Crises in the Border Areas and the Damages Caused by Them (Case Study: West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Nahid Sajjadian
  • Shahrokh Zadvali Khajeh
  • Fatemeh Zadvali
چکیده [English]

Today the importance of borders and border areas urges the need for security and to establish security in the borders, the role of ethnic groups living in the border sidelines is very important. Ethnicity is one of the major topics discussed in the structures and the issues of political and security and challenges. Iran is an ethnically diverse country and the majority of ethnic groups are settled in the border areas of the country. It is therefore necessary and inevitable to identify the weaknesses of border areas with an emphasis on ethnic issues which in turn makes purpose of this study clear in West Azerbaijan province. This study is of an applied research type and descriptive-analytic study. The documentary and field study (survey method) were employed for data collection. For data analysis, the statistical tests of Friedman, Regression and one-sample t-test were employed. The sample size included 300 experts in the field. The findings of the study based on regression analysis showed that poverty and severe deprivation in the border regions, lack of allocating managerial jobs between different ethnic groups, and non-consolidated democratic system (presence of centralist management system) with beta coefficients of .721, .607 and 0.566 had the greatest impact on the ethnic crisis in the border areas, respectively. In addition, the ethnic crisis in the border areas of the study based on the studied variables are conflict and ethnic strife, operation and ethnic uprising against the central government and the influence of foreign countries and exaggerating these riots and the Friedman test values are 13.98, 12.57 and 11.21, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • border areas
  • ethnicity
  • West Azerbaijan province