تحلیل جغرافیایی کانون‌های جرم خیز جرائم سرقت در شهر مرزی سرپل ذهاب

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

رشد جمعیت و شهرنشینی سریع، موجب شده که جرم به‌عنوان یک معضل اجتماعی، کیفیت زندگی را مورد تهدید قرار دهد. تحلیل فضایی جرم دارای ابعاد جغرافیایی است که در مقیاس‌های جغرافیایی (ملی، منطقه‌ای، محلی) به‌طور نامتناسبی توزیع‌شده است. لذا هدف این پژوهش بررسی نسبت جرم به تراکم جمعیت در شهر مرزی سرپل ذهاب در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردی می‌باشد. این پژوهش در شهر سرپل ذهاب انجام‌شده است و جمع‌آوری داده‌ها از بزهکارانی صورت گرفته است که در محدوده جغرافیایی این شهر مرتکب جرم سرقت شده‌اند؛ بنابراین، تمامی جرائم ارتکابی از نوع سرقت در محدوده قانونی این شهر که طی ده سال از ۱/۱/82 تا 29/12/92 در کلانتری‌ها و واحدهای اجرایی ناجا در مورد آن‌ها پرونده تشکیل و ثبت گردیده موردبررسی قرارگرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیش‌ترین تراکم جرم در جمعیت، مرکز شهر به چشم می‌خورند. کم‌ترین نسبت جرم به جمعیت نیز در شهرک جهاد و نیروی انتظامی دیده می‌شود. تحلیل نقشه‌های تراکم نسبی جرم (به ازای جمعیت و واحد سطح) به‌خوبی ارتباط مستقیم و مثبت تراکم جمعیت را نشان می‌دهد. بنابراین هرقدر تراکم جمعیت در هر منطقه بیش‌تر باشد احتمال وقوع جرم در آن افزایش می‌یابد، لذا می‌توان نتیجه گرفت که: ارتکاب جرائم در نواحی پرجمعیت رخ می‌دهد. تحلیل نقشه‌های تراکم نسبی جرم (به ازای جمعیت و واحد سطح) به‌خوبی ارتباط مستقیم و مثبت تراکم جمعیت در محلات مختلف شهر و تعداد جرائم ارتکابی در هر محله را نشان می‌دهد؛ بنابراین هرقدر تراکم جمعیت در هر منطقه بیش‌تر باشد احتمال وقوع جرم در آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Geographical Analysis of Theft Crime Hotspots in the Border Town of Sar-e Pol-e Zahab

نویسندگان [English]

  • Soghra Abbaszadeh 1
  • Abolghasem Asadi 2
  • Mohammad Hossein Soraie 1
چکیده [English]

Population growth and rapid urbanization makes the crime as a social problem threaten the quality of life. The spatial analysis of crime has geographical dimensions that are disproportionately distributed in geographical scales (national, regional, local). Thus, the aim of this study was to determine the ratio of crime to the population density in the border town of Sar-e Pol-e Zahab in Geographic Information System (GIS) environment. This study is of a descriptive-analytic and applied research type. This study was conducted in Sar-e Pol-e Zahab. The data were collected from offenders who committed robbery in the geographical area of the city. Therefore, all the theft offenses in the city that were committed during 10 years from March 21, 2003 to March 20, 2014 and filed in I.R.I police stations and law enforcement units have been studied.
The findings show that most ration of density of crime to the population could be seen in downtown. The least ratio of crime to the population was also seen in Jihad and Niruye Entezami Settlements. The analysis of the maps of crime relative density (crime per unit area and population) clearly shows the positive correlation of population density. Therefore, as the population density increases in each area, the likelihood of crime commitment increases. Therefore it can be concluded that crimes occur in densely populated areas. The analysis of maps of the crime relative density (crime per unit area and population) clearly shows the direct and positive relationship between population density in different parts of the city and the number of crimes in each neighborhood. Therefore, the more the population density in each area increases the likelihood of crime commitment increases in the area as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Theft
  • Crime hotspots
  • Border town of Sar-e Pol-e Zahab