تبیین تأثیر کارکرد گمرک در کنترل قاچاق کالا، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها (موردمطالعه: گمرک مرزهای تمرچین، سِرو، بازرگان)

نویسندگان

کارشناس ارشد فرماندهی و ستاد و عضو گروه علمی مدیریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

معضلات اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتیِ امروز در مناطق مرزی، که سبب شده‌اند زمینه‌های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، مربوط به سودآوری بالای قاچاق کالا، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها می‌باشد. از سوی دیگر نبود بستر مناسب اشتغال و فعالیت سالم در مناطق مرزی موجب شده ساکنین این نواحی به فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق روی بیاورند. استان آذربایجان غربی دروازه ورود به اروپا، کشورهای عربی و بالعکس بوده و به جهت همسایگی با سه کشور، به‌عنوان یکی از محدود مناطق مهم در سطح کشور، مورد طمع مافیای قاچاق کالا، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها قرارگرفته است که در این راستا نقش دستگاه‌های دخیل ازجمله گمرک، در کنترل حجم‌ها این اقلام و مواد بیشتر از پیش احساس می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا، مواد مخدر و روان‌گردان از مرزهای استان آذربایجان غربی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیل، به لحاظ شیوۀ انجام پیمایشی و ازنظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان گمرک استان آ. غربی (تمرچین، سرو، بازرگان)، شاغلین بازارچه‌های مرزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (گذرنامه)، فرماندهی مرزبانی استان آ. غربی و رانندگان ترانزیتی می‌باشند که 312 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته تحقیق مشتمل بر 28 مؤلفه و چهار گویه‌ای تحقیق را تکمیل نمودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss و آزمون‌های آماری کااسکور و فریدمن استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد کلیه ابعاد چهارگانه مربوط به پرسشنامه تحقیق (تجهیز گمرک به ابزار و فناوری، اشرافیت اطلاعاتی کارکنان گمرک، نتایج پرونده‌های متشکله قاچاق کالا و قوانین و اختیارات گمرک) در جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر تأثیرگذار بوده و با توجه به نتایج آزمون فریدمن، بیشترین تأثیر مربوط به تجهیز گمرک به ابزار و فناوری و کمترین تأثیر مربوط به نتایج پرونده‌های متشکله در جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر می‌باشد. نتایج حاصله بیانگر وجود بحرانی جدی در منطقه بوده که در پایان پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Customs Function in Controlling the Smuggling of Goods, Narcotics and Psychedelic Substances (Case Study: Customs of Tamarchin, Sero, and Bazargan)

نویسندگان [English]

  • Habib Sharifzadeh
  • Ebrahim Ghorbani
چکیده [English]

Today economic, social and even security problems in the border areas, which have been the obstacles for the healthy and sustainable employment, are related to the profitability of smuggling of goods, narcotics and psychedelic substances. On the other hand, the lack of suitable employment and healthy activities in the border areas has caused the residents of these areas to turn to illegal activities such as trafficking. West Azerbaijan province is a gateway to Europe, Arabic countries and vice versa, and due to neighboring with three countries it is considered as one of the few significant areas in the country to be exploited by smuggling of goods, narcotics and psychedelic substances mafia. In this regard, the role of the involved authorities, including customs, in controlling these volumes of items is more important than before. This study aims to examine the factors affecting the smuggling of goods, narcotics and psychedelic substances in the borders of West Azerbaijan province. This study is a descriptive-analytic and survey research study. In terms of its objectives, it is considered as an applied research. The statistical population included all the staff members of West Azerbaijan province customs (Tamarchin, Sero, Bazargan), the employees of border market, Public Security and Intelligence police (Passport), West Azerbaijan border guard command and Transit drivers. 312 individuals were selected as the sample size using stratified random sampling method and they completed the four-option researcher-made questionnaire consisting of 28 items. The SPSS software and statistical tests of chi-square and Friedman were used for data analysis. Findings show that all aspects of the questionnaire (customs processing tools and technology, intelligence dominance of customs staff members, constituents of cases of smuggling and customs laws and authorities) were effective in preventing the smuggling of goods and drugs. According to Friedman test results, the greatest impact was for the equipment of tools and technologies in customs and least impact was for the results of filed cases in preventing smuggling and drug, respectively. The results are indicative of a serious crisis in the region; finally, some recommendations are proposed to improve the status quo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs
  • Smuggling of goods
  • Drugs
  • Psychedelic substances
  • Border
  • west Azerbaijan