تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آمایش سیاسی، دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشگاه گیلان

چکیده

دگرگونی و تغییرات امروزه با چنان سرعتی است که اندکی غفلت و بی‌توجهی مشکلات فراوانی را پیش روی کشورها می‌گذارد. در عصر نوین برنامه‌ریزان سعی دارند که با پیش‌بینی و آینده‌نگاری به شناخت دقیق و منطقی رویدادها برسند و از سویی استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود را داشته باشند. در تحقیق حاضر به بررسی و شناخت مؤلفه‌های کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در این زمینه پرداخته شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها شامل روش‌های اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل 10 نفر از کارشناسان (متشکل از متخصصان رشته‌های علمی مرتبط با علوم جغرافیایی، آمایش سرزمین، حوزه‌های امنیتی و دفاعی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و غیره) و 10 نفر از گروه خبرگان (شامل مسئولان سازمان‌ها، اداره‌ها و غیره) می‌باشند. نمونه‌برداری در پژوهش مربوطه به‌صورت آگاهانه و غیر تصادفی انجام‌گرفته است که توسط پژوهشگران انتخاب گردیده است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار MIC MAC صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های امنیت، تروریسم، محیط‌زیست، مسائل اقتصادی، رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، پدافند غیرعامل، تکنولوژی‌های جنگی نوین، فناوری‌های نوین تولیدی، مسائل اجتماعی- فرهنگی و مشارکت و حکمروایی شاخص‌های تأثیرگذار در ملاحظات دفاعی، سیاسی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی محسوب شدند و سه شاخص مناطق آزاد، مهاجرت و عدالت فضایی شاخص‌های تأثیرپذیر در استان آذربایجان شرقی محسوب گردیدند.

کلیدواژه‌ها