بررسـی نقش تعاونی‌های مـرزنشینان در تـوسعه شهرهای مـرزی (مطالعه مـوردی: شهر مــرزی سردشت)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سردشت (ارومیه)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت (ارومیه)، ایران

چکیده

بخش عمده‌ای از توسعه یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه است. اقتصاد مردم مرزنشین جدای از دیگر فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر وابسته به مرز می‌باشد. چنانچه فعالیت‌های مرتبط با مرز ساماندهی و راهکارهای قانونی اندیشیده شود، می‌تواند در رونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش توان اقتصادی مرزنشینان مؤثر باشد. بنابراین در نواحی مرزی، تعاونی‌های مرزنشینان به‌ عنوان سفیران ساکنان خطوط مرزی می‌توانند نقش عمده‌ای در امنیت و توسعه پایدار منطقه ایفا کنند. هدف از این مقاله، بررسـی نقش تعاونی‌های مرزنشینان در تـوسعه مـرزی شهر سردشت می‌باشد. روش تحقیق مقاله توصیفی– تحلیلی است و در غالب موارد حاصل مشاهدات نگارنده به دلیل مسئول ثبت شرکت‌ها در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین حضور در شهر مرزی سردشت می‌باشد. جامعـه آماری پژوهـش را 215 نفر از مدیران پایین‌تر از 50 سال سن تعاونی‌های مبادلات مرزنشینان شهرستان سردشت تشکیل می‌دهد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 120 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS/for Win Ver.19.0 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج داده‌های تحقیق نشان می‌دهد فعالیت مبادلات تعاونی‌های مرزنشینان باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و بهبود وضعیت رفاه منطقه شده است. همچنین رابطه معناداری بین پیشرفت تعاونی‌های مرزنشین و تأمین مایحتاج ساکنین موردمطالعه وجود دارد و می‌توان با ساماندهی این‌گونه مبادلات در مناطق مرزی، توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی را انتظار داشت. بنابراین ضروری است تا علاوه بر شهرها و روستاهای نزدیک به بازارچه‌های مرزی، سایر مردم مرزنشین ساکن نیز از مزایای بازارچه‌ها سود ببرند تا احساس امنیت و توسعه بیشتری را برای منطقه به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی